t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

KARY PRZY PROCEDURACH ANTYKORUPCYJNYCH

NAKŁADANIE KARY PRZY PROCEDURACH ANTYKORUPCYJNYCH

Jakiś czas temu pisaliśmy o założeniach projektu Ustawy o jawności życia publicznego – dzisiaj temat również z nią związany, a dokładniej dotyczył on będzie sposobu nakładania kary przy procedurach antykorupcyjnych. W przypadku bowiem niewprowadzenia procedur antykorupcyjnych przez przedsiębiorcę lub stosowania procedur pozornych lub nieskutecznych,  w sytuacji gdy dojdzie do postawienia zarzutów osobie działającej w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy, ściągnie on na siebie ryzyko nałożenia sankcji.

WYSOKOŚĆ KARY

Przypominamy – sankcja jest bardzo rygorystyczna – jest to kara pieniężna w wysokości od 10 tysięcy do 10 milionów złotych. Co więcej w przypadku wymierzenia przedmiotowej kary – przedsiębiorca będzie pozbawiony możliwości ubiegania się o uzyskania zamówienia publicznego na okres 5 lat.

SPOSÓB NAKŁADANIA KARY

W jaki sposób organy będą to robić – o tym poniżej:

  1. Jeżeli prokurator postawił zarzuty popełnienia przestępstwa osobie, która działała na rzecz lub w imieniu przedsiębiorcy, Szef CBA wszczyna kontrolę tego przedsiębiorcy
    w zakresie stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych.
  2. Kiedy kontrola przeprowadzona przez Szefa CBA wykaże, że przedsiębiorca nie wprowadził procedur antykorupcyjnych, wprowadził je lecz ich nie stosuje lub stosowane procedury były pozorne lub nieskuteczne, sporządza on wniosek o ukaranie oraz ustala wysokość kary.
  3. Po sporządzenia wniosku, Szef CBA przesyła go przedsiębiorcy i wyznacza mu 30 – dniowy termin na uiszczenie kwoty wskazanej we wniosku.
  4. W przypadku bezskutecznego upływu 30 – dniowego terminu na uiszczenie zapłaty kary pieniężnej, Szef CBA kieruje do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o ukaranie.
  5. Szef CBA uprawniony jest do aktywnego brania udziału w postępowaniu prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: przegląda akta, ocenia dowody, składa dokumenty.
  6. Szef CBA po dokonaniu oceny dowodów, informacji i wyjaśnień przekazuje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stanowisko w którym: podtrzymuje wniosek, zmienia wniosek poprzez obniżenie wysokości kary albo wycofuje wniosek.
  7. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada karę pieniężną w drodze decyzji – ustalenia dokonane przez Szefa CBA oraz wysokość kary są dla Prezesa Urzędu wiążące.
  8. Od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługuje stronie oraz Szefowi CBA odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia.

następny artykuł