t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

POCEDURY ANTYKORUPCYJNE – USTAWA O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO

PRACE LEGISLACYJNE

powinny skłonić średnich[1] i dużych przedsiębiorców[2] do zwrócenia większej uwagi na procedury antykorupcyjne. Trwają bowiem prace nad uchwaleniem ustawy o jawności życia publicznego.

Według medialnych doniesień projekt z 12 grudnia 2017 roku (ostatnia dostępna wersja projektu datowana jest na 8 stycznia 2018 r.) nie zostanie już istotnie zmieniony. Przepisy te mają wejść w życie 1 marca 2018 roku. Czas pokaże, czy termin ten zostanie zachowany. Już dzisiaj jednak warto zapoznać się z projektowanymi zmianami. Będą one bowiem miały istotny wpływ na działalność wielu przedsiębiorców, którzy będą musieli wprowadzić procedury antykorupcyjne. 

Nowe regulacje będą dotyczyły przede wszystkim średnich i dużych przedsiębiorców. Będą oni zobowiązani do:

  • wprowadzenia nowych rozwiązań mających na celu niedopuszczanie do tworzenia mechanizmów służących finansowaniu kosztów, udzielania korzyści majątkowych
    i osobistych, w tym z wykorzystaniem majątku przedsiębiorstwa;
  • przeprowadzania okresowych szkoleń dla pracowników, zapoznających ich z zasadami odpowiedzialności karnej za przestępstwa o charakterze korupcyjnym;
  • opracowanie nowych projektów umów, które zawierały będą klauzule antykorupcyjne;
  • opracowanie kodeksu etycznego przedsiębiorstwa, jako deklaracji odrzucającej korupcję, podpisanego przez każdego pracownika, współpracownika i inny podmiot gospodarczy działający na rzecz przedsiębiorcy;
  • opracowanie wewnętrznych procedur i wytycznych, dotyczące otrzymywanych prezentów i innych korzyści przez pracowników;
  • opracowanie wewnętrznych procedur informowania właściwych organów przedsiębiorcy o propozycjach korupcyjnych oraz postępowania w sprawie zgłoszenia nieprawidłowości;
  • przeprowadzania szkoleń kadry przedsiębiorstwa na wypadek kontroli przeprowadzanej przez CBA.

PROCEDURY ANTYKORUPCYJNE – SANKCJE

Wprowadzenie procedur antykorupcyjnych jest o tyle ważne, że ich niewprowadzenie lub stosowania procedur pozornych lub nieskutecznych może ściągnąć na niego ryzyko nałożenia sankcji. Nastąpi to, jeśli dojdzie do postawienia zarzutów osobie działającej w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy. Niezastosowanie się do wymogów wskazanych w ustawie zagrożone jest nałożeniem na przedsiębiorcę kary pieniężnej. Może na wynieść od 10 tysięcy do 10 milionów złotych. Co więcej, w przypadku wymierzenia przedmiotowej kary – przedsiębiorca będzie pozbawiony możliwości ubiegania się o uzyskania zamówienia publicznego na okres 5 lat.

Kary mają być wymierzane w drodze decyzji Prezesa UOKIK wydawanej na wniosek Szefa CBA.

Jak widać, wprowadzenie profesjonalnych i skutecznych procedur antykorupcyjnych ma duże znaczenie dla przedsiębiorcy. Przede wszystkim z uwagi na bardzo rygorystyczne kary przewidziane za naruszenie przepisów ustawy.  Ponadto ważne jest szybki działanie – przedsiębiorcy mają jedynie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy na wprowadzenie procedur.

STATUS SYGNALISTY 

Ustawa przewiduje także wprowadzenie statusu sygnalisty, któremu ma być nadana ochrona prokuratorska. Sygnalistą ma być osobą, która zgłosi wymiarowi sprawiedliwości informację o możliwości popełnienia przez pracodawcę przestępstwa o charakterze korupcyjnym. Status sygnalisty będzie mógł uzyskać m.in. pracownik, osoba współpracująca w ramach umowy zlecenia czy innej cywilnoprawnej, przedsiębiorca będący w stosunku umownym z podmiotem, o którego działalności informuje.

Co więcej, sygnalista zostanie objęty szczególną ochroną, bowiem w ustawie przewidziany został zakaz rozwiązania z nim umowy (nie dotyczy rozwiązania za porozumieniem stron) lub zmiany warunków tej umowy na mniej korzystne (w szczególności w zakresie wysokości wynagrodzenia, miejsca lub czasu pracy), bez zgody prokuratora wyrażanej na wniosek pracodawcy lub kontrahenta sygnalisty. Zakaz ten będzie obowiązywał przez okres roku od daty umorzenia postępowania albo zakończenia postępowania karnego wszczętego przeciwko sprawcy przestępstwa prawomocnym orzeczeniem.

Tutaj również duże znaczenie będą miały procedury antykorupcyjne, które zapobiegały będą występowania takich sytuacji dla przedsiębiorcy, a co za tym idzie nie będzie on musiał borykać się z potencjalnymi trudnościami, które czekałyby go poprzez nadanie statusu sygnalisty jego pracownikowi.

[1] przedsiębiorcy którzy zatrudniają średniorocznie od 50 do 250 pracowników oraz osiągają roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

[2] przedsiębiorcy którzy zatrudniają więcej niż 250 pracowników oraz osiągają roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

następny artykuł