t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

BLOKOWANIE UCIĄŻLIWYCH INWESTYCJI

ROZSZERZENIE UPRAWNIEŃ STRON ORAZ ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH

Wstrzymanie decyzji środowiskowej przez sądy lub czasowe wstrzymanie inwestycji, będzie możliwe na mocy nowelizacji ustawy regulującej zasady opiniowania projektów budowlanych na wniosek uprawnionego podmiotu.

Nowelizacja ustawy jest wynikiem konieczności dostosowania prawa obowiązującego w Polsce do wytycznych unijnej dyrektywy, poruszającej problem ocen oddziaływania na środowisko przez przedsięwzięcia publiczne i prywatne.

Jednym z założeń nowelizacji jest umożliwienie m.in. organizacjom ekologicznym dostępu do procesów inwestycyjnych, które oddziałują na środowisko. Dzięki temu m.in. zostaną rozszerzone uprawnienia stron oraz organizacji ekologicznych wobec decyzji środowiskowych. Natychmiastowa wykonalność decyzji środowiskowej będzie mogła zostać wstrzymana nie tylko z urzędu, ale również na wniosek.

Organizacje ekologiczne otrzymają rozszerzone uprawnienia także względem decyzji następczych, tj. decyzji inwestycyjnych, dla których jest potrzebne uzyskanie decyzji środowiskowej. Jeżeli nastąpi wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej, obowiązek zawieszenia postępowania w sprawie decyzji następczej spoczywa na organach prowadzących postępowanie. Takie postępowanie może zostać zawieszone w całości albo w części.

Wprowadzona możliwość zablokowania inwestycji stanowi możliwość zastosowania środka tymczasowego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego będzie można również wnieść razem ze skargą do sądu na etapie postępowania odwoławczego od decyzji środowiskowej.

Użycie środka tymczasowego następuje na wniosek, który to Sąd administracyjny będzie musiał rozpatrzeć w ciągu 30 dni. Jeżeli dojdzie do wstrzymania decyzji środowiskowej, skargę na taką decyzję powinien rozpoznać sąd w terminie 6 miesięcy od jej wpływu.

następny artykuł