t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

DYREKTYWA O OCHRONIE SYGNALISTÓW

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

W dniu 23 października 2019 r. ogłoszona została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w  sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa unijnego. Państwa członkowskie Unii do 17 grudnia 2021 roku mają czas na wprowadzenie odpowiednich przepisów krajowych, regulujących to zagadnienie.

Dyrektywa to akt prawa unijnego wyznaczający cele, które powinny osiągnąć państwa członkowskie poprzez wprowadzenie własnych regulacji. Przy czym możliwe jest wprowadzenie przepisów zapewniających większą niż wskazana w dyrektywie ochronę, a nawet rozszerzenie jej postanowień.

Głównym celem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w  sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa unijnego jest stworzenie procedur, które zapewnią ochronę osób zgłaszających naruszenia w zakresie stosowania prawa krajowego i prawa UE. Zgłoszenia powinny być przekazywane do odpowiednich organów z zachowaniem pełnej poufności sygnalisty, a także w sposób, który zapewni mu ochronę przed działaniami odwetowymi, np. wypowiedzeniem umowy o  pracę, dyskryminacją czy zastraszeniem.

Pracodawcy z sektora prywatnego zatrudniający co najmniej 50 pracowników oraz wszystkie podmioty z sektora publicznego bez względu na liczbę osób zatrudnionych będą zobligowani do stworzenia specjalnych kanałów wewnętrznych oraz zewnętrznych, za pomocą których możliwe będzie zgłaszanie naruszeń zaobserwowanych przez sygnalistów. Kanały powinny być bezpieczne, zapewniać poufność osoby zgłaszającej oraz pozostawać w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującymi, jak np. RODO. 

następny artykuł