t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KOMUNIKACJA W POSTĘPOWANIU

Od 1 stycznia 2021 r. komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy zamawiającymi, a wykonawcami odbywa się co do zasady w formie elektronicznej. W efekcie nie ma obowiązku jawnego otwierania ofert. Nie trzeba też organizować rzutnika, by publicznie otworzyć oferty elektroniczne. Każdy wykonawca musi posiadać podpis elektroniczny, ale złożone przez wykonawców oferty nie muszą być opatrzone podpisem kwalifikowanym.

Narzędzia służące do składania ofert mają zapewniać zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniać możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie.

Wobec tego, jest możliwe prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w taki sposób, że komunikacja (wymiana informacji i dokumentów) odbywa się przy użyciu e-maila, a składanie ofert lub wniosków dokonuje się przy użyciu miniPortalu lub innej platformy zakupowej.

Wyjątki od zasady użycia środków komunikacji elektronicznej zostały enumeratywnie wskazane w art. 65 ust. 1 Pzp. Odstępstwo od zasady komunikacji elektronicznej musi być należycie umotywowane. Powody zastosowania odstępstwa zamawiający opisuje w protokole postępowania. Odstąpienie od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej powoduje, że przekazanie oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, pracy konkursowej, podmiotowego środka dowodowego lub przedmiotowego środka dowodowego następuje pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście, zgodnie z wyborem zamawiającego. W takim przypadku oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub w systemie kwalifikowania wykonawców składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oznacza to, że składane dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem osoby składającej zawarte w nich oświadczenie.

następny artykuł