t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

JAWNOŚĆ WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

ZAŁOŻENIA PROJEKTU DYREKTYWY KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska w marcu br. przedstawiła projekt dyrektywy unijnej dotyczącej jawności wynagrodzeń, zarówno na etapie samej rekrutacji, jak i w trakcie istnienia stosunku zatrudnienia.

Celem wprowadzenia dyrektywy jest wyeliminowanie nierówności w wynagrodzeniach pojawiającej się ze względu na płeć, czyli tzw. „luki płacowej”, a także umożliwienie pracownikom upewnienia się, że nie są dyskryminowani przez pracodawców ze względu na inne czynniki.

W świetle projektowanych przepisów, pracodawcy będą zobowiązani do wskazania w ogłoszeniu o pracę stawki wynagrodzenia, które będzie obowiązywać za pracę na danym stanowisku, w formie konkretnej kwoty lub przedziału – tzw. „widełek”.

Jawność wynagrodzeń miałaby obowiązywać również osoby, które zostały już wcześniej zatrudnione u danego pracodawcy. Pracownikowi przysługiwać miałoby prawo do informacji o wynagrodzeniach innych osób zatrudnionych, ale tylko względem współpracowników, którzy wykonują takie same obowiązki.

Zgodnie z projektem dyrektywy, względem pracodawców zatrudniających więcej niż 250 osób wprowadzony zostanie nowy obowiązek w postaci udostępniania raportów uwzględniających ewentualne różnice w wysokości wynagrodzeń wynikające z dyskryminującego podejścia ze względu m.in. na płeć.

Jeżeli pracownik po uzyskaniu informacji o wysokości wynagrodzeń swoich współpracowników poczuje się dyskryminowany będzie mógł żądać zapłaty odpowiedniego zadośćuczynienia.

Projekt dyrektywy jest aktualnie na etapie konsultacji publicznych, a implementacja jej  przepisów w krajach członkowskich UE będzie wymagać dostosowania przepisów prawa krajowego. Z uwagi na ten złożony proces, sama dyrektywa zacznie obowiązywać najwcześniej w ciągu kilku najbliższych lat.   

następny artykuł