t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ

UPROSZCZONA PROCEDURA LEGALIZACJI

Nowelizacja prawa budowlanego wprowadza rozwiązanie dotyczące legalizacji samowoli budowlanej. Procedura legalizacyjna przeznaczona jest dla budynków, dla których od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat.  Uproszczone postępowanie legalizacyjne będzie jednak niemożliwe, jeżeli przed 19 września 2020 r. wydany został nakaz rozbiórki dla danego obiektu.

Od połowy września 2020 r. organ nadzoru budowlanego (dalej: organ), który stwierdzi wybudowanie obiektu budowlanego z pominięciem procedury uprawniającej do legalnego rozpoczęcia prac budowlanych, może wszcząć uproszczone postępowanie legalizacyjne. Warunkiem koniecznym jest jednak upływ co najmniej 20 lat od zakończenia budowy obiektu.

Uproszczone postępowanie legalizacyjne dotyczy obiektów, które wzniesione zostały bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę, albo jeśli wymagały jedynie zgłoszenia organowi obiektów wybudowanych bez takiego zgłoszenia, ewentualnie
w przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu. Procedurę rozpoczyna żądanie właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego.

Jeżeli organ stwierdzi, że stan budynku zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, nakaże w drodze postanowienia zabezpieczenie obiektu budowlanego lub jego części oraz usunięcie stanu zagrożenia.

W ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nałoży również obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych, tj. oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektu budowlanego oraz ekspertyzę techniczną sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

Ekspertyza powinna odpowiadać na pytania, czy stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi oraz czy pozwala na jego bezpieczne użytkowanie, zgodnie z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania. Wydana decyzja o legalizacji stanowić będzie podstawę do zgodnego z prawem użytkowania obiektu.

następny artykuł