t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

MOBBING PODCZAS PRACY ZDALNEJ

PRZYKŁADY MOBBINGU W FORMIE ONLINE ORAZ OCHRONA

Zazwyczaj zjawisko mobbingu było kojarzone z bezpośrednim kontaktem między osobą, która go stosuje, a ofiarą. Jednak w nowej, pandemicznej rzeczywistości okazuje się, że także praca zdalna, którą obecnie wykonuje coraz większa część społeczeństwa, wiąże się także z ryzykiem wystąpienia niepożądanych zachowań.

Definicję mobbingu możemy znaleźć w art. 943 par. 2 Kodeksu Pracy. Są to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, które polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu. Wywołują u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej i mają na celu poniżenie go, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu. W doktrynie przeważa także pogląd, że do zaistnienia mobbingu konieczne jest zajście 4 przesłanek: długotrwałości, regularności, uporczywości i uciążliwośći.

Wyżej wymienione przesłanki mogą być bez problemu zrealizowane także bez bezpośredniego kontaktu. Przykłady takich zachowań to m.in. uporczywe dzwonienie o niestandardowych godzinach do pracownika, ośmieszanie na wideokonferencjach, pisanie niestosownych maili, czy nieudzielanie głosu podczas spotkań online.

Jednym z przykładów stosowania mobbingu podczas pracy zdalnej są nadpołączenia. Objawiają się one wysyłaniem maili poza godzinami pracy i oczekiwaniem szybkiej odpowiedzi zwrotnej, oczekiwaniem nieprzerwanej dostępności online oraz pozostawiania w ciągłej gotowości do kontaktu w ramach wykonywanej pracy. Problemem jest także zjawisko cyberprzemocy. Akty agresji elektronicznej objawiają się np. poprzez formułowanie korespondencji w tonie wyrażającym atak, domaganie się informacji podniesionym głosem podczas wideokonferencji oraz upokarzanie pracownika właśnie na wideokonferencjach lub wewnętrznych czatach.

Ochronę przed tego typu zachowaniami zapewnia art. 943 Kodeksu Pracy, który formułuje możliwość domagania się zadośćuczynienia pieniężnego oraz odszkodowania dla ofiary mobbingu, a także zobowiązuje pracodawcę do przeciwdziałania takiemu zjawisku. Istnieje także specjalna procedura antymobbingowa, która funkcjonuje już również w formie zdalnej. Jej pierwszym etapem jest prewencja lub interwencja wewnątrz przedsiębiorstwa, następnie otwiera się możliwość wniesienia skargi do komisji zakładowej, która to powołuje komisję antymobbingową. Ostatnim etapem może być ukaranie dopuszczającego się mobbingu przez sąd, o ile istnieje taka potrzeba.

następny artykuł