t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NOWE PZP

Wraz z początkiem nowego roku 2021 r. wejdzie w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, która zastąpi obowiązującą obecnie ustawę z 2004 r.

Celem nowej ustawy jest kompleksowe uregulowanie zamówień publicznych i wprowadzenie nowych rozwiązań opartych na maksymalnej efektywności i przejrzystości zamówień publicznych.

Efekt to mała rewolucja czekająca zamawiających, którzy będą zobowiązani m.in. do publikowania
w Biuletynie Zamówień Publicznych planu postępowań o udzielenie zamówień i jego aktualizowania.

Wprowadzono obowiązek określenia w umowie łącznej maksymalnej wysokość kar umownych.

Nowe Pzp wprowadza nową procedurę w zamówieniach poniżej progów unijnych – tryb podstawowy. W trybie tym będzie możliwość negocjowania treści ofert.

Wykonawcy zazwyczaj będą musieli złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu już wraz z ofertą. Warto będzie zrewidować dotychczas składane z ofertą dokumenty.

Poszerzono możliwości wniesienia odwołania do KIO w postępowaniu krajowym. Odwołanie będzie przysługiwać na każdą czynność zamawiającego niezgodną z przepisami Pzp oraz na zaniechanie obowiązkowej czynności.

następny artykuł