t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

NOWE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

WŁAŚCIWIE UŁOŻONY ŁAD KORPORACYJNY

Dnia 30 marca 2021 roku opublikowano nowe Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W odróżnieniu od poprzednich redakcji, tym razem struktura dokumentu jest bardzo prosta, intuicyjna i łatwa w przyswojeniu. Pozwala szybko i sprawnie zapoznać się z treścią publikacji, cenną zarówno dla menadżerów spółek publicznych, jak i prywatnych.

Tegoroczne dobre praktyki dotykają szeregu kluczowych tematów związanych z działalnością spółki w obrocie prawnym. Jak zawsze, w odniesieniu do spółek będących adresatami dokumentu, obowiązuje zasada comply or explain. Spółka jest zobowiązana albo dostosować się do ustalonych zasad, albo szczegółowo wyjaśnić, dlaczego tego nie czyni. Organy giełdy powinny z kolei badać zarówno praktyczne wypełnianie obowiązków, jak i racjonalność i celowość odstąpienia od ich wykonywania. 

Znowelizowane Dobre Praktyki na pierwszy plan wysuwają się zagadnienia związane z kontaktem spółki z inwestorami, a także innymi podmiotami zainteresowanymi jej działalnością. W założeniu służyć ma do tego strona internetowa spółki, na której regularnie powinny pojawiać się rzetelne informacje. Jest to wygodny, nowoczesny sposób układania relacji inwestorskich, nie odbiegający zasadniczo od standardów przyjętych w krajach zachodnich.

W gospodarce opartej na wizerunku, spółka właściwie dokumentująca swoje funkcjonowanie jawi się jako solidny partner biznesowy i lepsza opcja inwestycyjna. Warto zadbać o ład informacyjny w spółce, bez względu na zamierzoną skalę jej działalności i plany rozwoju – mogą w tym pomóc postulaty zawarte w znowelizowanych Dobrych Praktykach.

Szczególnie ważnymi postulatami zawartymi w tym dziale są zalecenia dotyczące umieszczania na stronie internetowej informacji niefinansowych. Nowoczesna spółka handlowa uwzględnia w swojej działalności nie tylko zysk wspólników, ale także czynniki społeczne czy środowiskowe. Dużym atutem są działania uwzględniające postulat zrównoważonego rozwoju, równości płci w zarządzaniu, poszanowanie praw pracowników, prowadzenie dialogu ze społecznością lokalną i udzielanie wsparcia instytucjom kultury czy organizacjom sportowym. W obliczu zmieniającego się paradygmatu ładu korporacyjnego, menadżerowie muszą w coraz większym stopniu brać pod uwagę powyższe czynniki – treść Dobrych Praktyk może być ku temu właściwą podstawą.

Oprócz wymienionych zagadnień, dokument zawiera również szereg zaleceń dotyczących funkcjonowania organów spółki – zarządu, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Podejmuje temat konfliktu interesów w zarządzaniu, niezależności nadzoru, a także budowania wewnętrznych struktur opiniodawczych i kontrolnych. Wskazuje się na szczególnie ważne zagadnienia dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi oraz na kształtowanie polityki wynagrodzeń.

Dobre praktyki można znaleźć pod linkiem:


https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/dobre_praktyki/DPSN21_BROSZURA.pdf

następny artykuł