t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ODWOŁANIE

Nowe prawo zamówień publicznych ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Wydaje się to coraz bardziej prawdopodobne. Sejm przyjął projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 11 września 2019 r.

SZKOLENIA Z NOWEGO PZP

Po gruntownej analizie projektu nowego Pzp kancelaria prowadzi szkolenia w zakresie nowych przepisów. Już dziś zapraszamy do kontaktu w tej sprawie z Dyrektorem Operacyjnym SMW Legal Aleksandrą Kulig pod adresem aleksandra.kulig@smw.legal lub numerem telefonu: + 48 730 136 174. Pozwoli to na wcześniejszą rezerwację terminu i lepszą organizację szkolenia z nowego Prawa zamówień publicznych.

PZP 2021 – JAK UCHWALANO USTAWĘ?

Pierwszy projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych został opublikowany w dniu 21 stycznia 2019 r. W dniach 13-15 marca tego roku trwała konferencja uzgodnieniowa projektu tej ustawy i projektu ustawy “przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych” – w których udział wziął partner kancelarii i członek zarządu Stowarzyszenia buildingSMART Polska – radca prawny Kamil Stolarski.

Po przeanalizowaniu uwag i opinii złożonych w trakcie procesu konsultacji publicznych Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w porozumieniu z Urzędem Zamówień Publicznych opracowało kolejny projekt nowego prawa zamówień publicznych i ustawy wprowadzającej nowe Pzp. Następnie ustawa trafiła do Sejmu, gdzie została w I czytaniu skierowana do Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji, która przyjęła projekt poddany pod głosowanie w II czytaniu. W trakcie tego czytania zaproponowano poprawki, do których ustosunkowała się wyżej wskazana komisja. Po głosowaniach nad poprawkami projekt nowego prawa zamówień publicznych przyjęto w III czytaniu. Następnie został przyjęty przez Senat i podpisany przez Prezydenta RP.

NOWE PZP – ZMIANY

Zmiany wprowadzone nową ustawą Prawo zamówień publicznych nie będą rewolucyjne. Przede wszystkim dążą do usunięcia następujących problemów:

  • braku powiązania wydatków z realizacją polityki i celów strategicznych państwa,
  • kierowania się przez zamawiających bardziej kryterium ceny niż efektywnością ekonomiczną w cyklu życia produktów, usług, czy tez robót budowlanych;
  • nieefektywnego zarządzanie procesem zakupowym przez sferę publiczną;
  • małego wykorzystania innych trybów niż przetarg nieograniczony i wolna ręka (co rok rocznie przejawia się w sprawozdaniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych) [LINK];
  • braku wystarczająco uproszczonej procedury udzielania zamówień poniżej progów unijnych;
  • rozproszonego i nieefektywnego systemu kontroli zamówień publicznych;
  • braku przejrzystości ustawy z uwagi na liczne nowelizacje.

następny artykuł