t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

NOWE PROCEDURY WYDAWANIA POZWOLEŃ NA BUDOWĘ

ZNOWELIZOWANA USTAWA – ZMIANY

Z dniem 20 września 2021 roku ubieganie się o pozwolenia na budowę możliwe jest wyłącznie na podstawie nowych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zmiany te zostały wprowadzone na jesień 2020 roku, aczkolwiek ustawodawca zagwarantował roczny okres przejściowy, w ramach którego inwestor mógł działać na podstawie dotychczasowych zasad.

Wprowadzono szereg zmian mających usprawnić proces budowlany. Ograniczeniu uległa liczba stron zaangażowanych w proces wydawania pozwolenia na budowę. Do tej pory byli to: inwestor, właściciele, użytkownicy wieczyści, a także zarządcy nieruchomości położonych na obszarze oddziaływania projektowanego obiektu. Po zmianach, podmioty inne niż inwestor mogą być stronami postępowania tylko w przypadku, gdy nowopowstały obiekt może przyczyniać się do ograniczeń w zabudowie sąsiednich działek.

Projekt budowlany przyjął nowy format, niezbędnymi jego elementami są: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, natomiast projekt techniczny tworzony jest wyłącznie na potrzeby inwestora. Dokumenty te załączane są do wniosku w mniejszej niż poprzednio liczbie – trzech egzemplarzy (wcześniej cztery). Dodatkowo, w przypadku budowy domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, koniecznym stało się załączenie oświadczenia projektanta w przedmiocie możliwości podłączenia obiektu do istniejącej sieci ciepłowniczej.

Do przeszłości należą wzory decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z częstymi zmianami wzorów, ustawodawca doszedł do wniosku, że praktyka ta dawno odeszła od funkcjonalności ujednolicającej procedurę.  Po zmianach decyzje mają być wydawane w oparciu o wymogi stawiane przez Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Zmianie uległ także proces uzyskiwania zgody na odstępstwa od przepisów określających warunki techniczne stawiane obiektom budowlanym i ich usytuowaniu oraz warunki związane z ich użytkowaniem. Obecnie możliwe jest wydanie zgody na odstępstwo również przed zmianą decyzji pozwolenia na budowę. Niezbędne jest uzyskanie pozytywnych opinii wojewódzkiego inspektora sanitarnego, jeżeli odstępstwa dotyczą kwestii higieniczno-zdrowotnych lub wojewódzkiego konserwatora zabytków, w przypadku obiektów widniejących w rejestrze zabytków.

Roczny okres przejściowy i możliwość korzystania ze starych przepisów skutkowały nielicznymi próbami dostosowania się do nowych uregulowań. Zmiany stanowią wielką niewiadomą, co do ich zastosowania w praktyce zarówno dla inwestorów jak i urzędników.

następny artykuł