t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – JAKIE ZMIANY?

NOWE PZP

(Prawo zamówień publicznych) ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Tak przynajmniej wynika z regulacji, o której niedawno pisaliśmy – a konkretnie ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych [LINK]. Już dziś warto pomyśleć o szkoleniu z nowej ustawy, na przykład w oparciu o naszą ofertę. Zapraszamy do kontaktu: + 48 730 136 174 lub e-mail: aleksandra.kulig@smw.legal, a także zapoznania się z ofertą obsługi prawnej z zamówień publicznych.

NOWE PZP – CEL

Po zapoznaniu się z projektem nowej ustawy Prawo zamówień publicznych można dojść do wniosku, że nie zmieni się tak wiele, jakby się wydawało. Mimo to należy się spodziewać w wielu aspektach istotnych różnic pomiędzy dziś obowiązującą a nową ustawą Pzp.

W uzasadnieniu do projektu z dnia 4 kwietnia 2019 r. wskazano, że “celem opracowania nowej ustawy jest wprowadzenie nowych rozwiązań opartych na maksymalnej efektywności i przejrzystości udzielanych zamówień publicznych, uwzględniających jednocześnie rolę zamówień publicznych w kształtowaniu polityki państwa oraz potrzebę wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także innowacyjnych, nowoczesnych produktów i usług”.

Nowa regulacja zamówień publicznych ma odpowiadać na kilkanaście zidentyfikowanych kluczowych problemów w tej dziedzinie, które zdaniem autorów projekty wymagają nowych rozwiązań. Wśród nich wskazano na takie istotne kwestie jak:

 • brak powiązania wydatków z realizacją polityki i celów strategicznych państwa,
 • kierowanie się przez zamawiających bardziej kryterium ceny niż efektywnością ekonomiczną w cyklu życia produktów, usług, czy tez robót budowlanych;
 • nieefektywne zarządzanie procesem zakupowym przez sferę publiczną;
 • małe wykorzystanie innych trybów niż przetarg nieograniczony i wolna ręka (co rok rocznie przejawia się w sprawozdaniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych) [LINK];
 • brak wystarczająco uproszczonej procedury udzielania zamówień poniżej progów unijnych;
 • rozproszony i nieefektywny system kontroli zamówień publicznych;
 • brak przejrzystości ustawy z uwagi na liczne nowelizacje.

NOWE PZP – KIERUNEK ZMIAN

Zmiany, które ma wprowadzić nowa ustawa Prawo zamówień publicznych dążą głównie do zniwelowania problemów wskazanych powyżej i w uzasadnieniu do projektu nowego Pzp. Dlatego też zdecydowano się miedzy innymi na:

 • prowadzenie podstawy prawnej do stworzenia polityki zakupowej państwa;
 • zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych;
 • uproszczenie warunków udziału w postępowaniu, a także ograniczenie i doprecyzowanie przesłanek wykluczenia;
 • uproszczenie i uelastycznienie zamówień poniżej progów unijnych;
 • wprowadzenie mechanizmów mających zapewnić lepszą ochronę interesów wykonawców w umowach o udzielenie zamówienia publicznego;
 • usprawnienie systemu kontroli, w tym poprzez wprowadzenie ogólnych przepisów dotyczących kontroli zamówień publicznych;
 • zwiększenie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w opracowywaniu dobrych praktyk i dokumentów wzorcowych;
 • wprowadzenie nowego rozwiązania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów.

Nowe Pzp zostało przyjęte przez Sejm w dniu 11 września 2019 r.

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą szkoleń z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, zapraszamy do kontaktu: + 48 730 136 174 lub napisz e-mail: aleksandra.kulig@smw.legal.

następny artykuł