t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

NOWELIZACJA KODEKSU CYWILNEGO I USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA

RĘKOJMIA I GWARANCJA

Do dnia 1 lipca 2021 r. Polska zobowiązana jest do wdrożenia dyrektyw unijnych dotyczących zmian w prawie konsumenckim. Dyrektywy, których założenia mają zostać zawarte w odpowiednich polskich aktach prawnych, dotyczą umów sprzedaży towarów, regulując kwestie związane z reklamacjami oraz umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych.

Za sprawą wejścia w życie dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 oraz 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. i związanym z tym obowiązkiem dostosowania do ich postanowień przepisów prawa krajowego, zmiany dotkną między innymi przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe.

Obie ze wspomnianych dyrektyw zakładają maksymalną harmonizację ich postanowień z prawem poszczególnych państw członkowskich. Przepisy obowiązujące w państwach członkowskich nie będą mogły więc, w zakresie objętym dyrektywami, z jednej strony zawierać regulacji odmiennych, a z drugiej – ustanawiać dalej idącej ochrony, niż ta przewidziana w dyrektywach.

Znaczące zmiany, które państwa unijne muszą wdrożyć w swoich ustawach krajowych, dotyczą umów sprzedaży (w tym zmian dotyczących reklamacji) oraz umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Drugi ze wspomnianych typów umów nie był do tej pory w ogóle uregulowany w polskim prawie, a przepisy w tym zakresie zostaną wprowadzone do ustawy o prawach konsumenta.

Warto zaznaczyć, że część kwestii zawartych w dyrektywach, np. okres obowiązywania odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi wynoszący dwa lata, już funkcjonuje w prawie polskim. Jedną z istotniejszych zmian będzie wprowadzenie regulacji dotyczących rękojmi i gwarancji do ustawy o prawach konsumenta. Aktualnie, przepisy dotyczące tych instytucji zawarte są w kodeksie cywilnym. Po wprowadzeniu zmian zgodnie z dyrektywami, będą jednak funkcjonować równolegle na gruncie dwóch ustaw. Natomiast konsumentów obowiązywać będą wyłącznie regulacje zawarte w ustawie o prawach konsumenta.

Co ważne, zgodnie z unijnymi wytycznymi założenia przewidziane dyrektywami muszą zostać uregulowane w odpowiednich aktach prawnych do 1 lipca 2021 r. Oznacza to, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy przedsiębiorcy będą mieli możliwość zapoznania się ze zmianami prawa, tak, aby mogli odpowiednio dostosować prowadzenie swojej działalności przed ich wejściem w życie, tj. przed 1 stycznia 2022 r.

następny artykuł