t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO I USTAWY O KOMORNIKACH SĄDOWYCH

NOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE

Przyjęte zmiany dotyczą przede wszystkim zmian ustawy z dnia 28 maja 2021 r. – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych i dotyczą sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz przetwarzania dokumentacji przez komorników sądowych w systemie teleinformatycznym.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej odbywać się ma na wniosek wierzyciela i ma być przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej ma być zamieszczane na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej co najmniej dwa tygodnie przed terminem licytacji.

Ponadto wraz z obwieszczeniem zamieszcza się protokół opisu i oszacowania nieruchomości. Czas trwania przetargu wynosi 7 dni, a przetarg wygrywa licytant którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Postanowienie co do przybicia jest wydawane przez sąd w terminie tygodnia od dnia otrzymania od komornika sądowego protokołu z przebiegu przetargu oraz dokumentów niezbędnych do udzielenia przybicia.

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego przewidują zasadę prowadzenia rozpraw za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Strony postępowania, a także świadkowie i biegli, nie będą musieli osobiście stawiać się w sądzie. Ma to zmniejszyć ryzyko epidemiczne. Ponadto zostanie utrzymana jawność rozprawy dla stron. Osobom nieposiadającym odpowiednich urządzeń technicznych zostanie zagwarantowany dostęp do nich w sądzie. Tradycyjna rozprawa będzie mogła odbyć się za zgodą Prezesa sądu w przypadku braku możliwości technicznych przeprowadzenia rozprawy zdalnej, o ile nie spowoduje to zagrożenia epidemicznego. Wyjątkowo, gdy rodzaj sprawy na to pozwoli, sąd będzie mógł rozstrzygać sprawy na posiedzeniach niejawnych.

Ponadto, wprowadzona zostanie zasada rozpoznawania spraw przez jednego sędziego w  obu instancjach. Ministerstwo Sprawiedliwości przekonuje, że ma to wyeliminować odwoływanie rozpraw w razie choroby jednego z członków składu orzekającego, a także umożliwić bardziej efektywne wykorzystanie kadry orzeczniczej.

następny artykuł