t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO – PROJEKT BUDOWLANY

UCZEGO DOTYCZĄ ZMIANY?

Szeroka nowelizacja Prawa budowlanego wprowadziła istotne zmiany w przedmiocie między innymi projektu budowlanego. Od 19 września 2020 roku projekt budowlany składa ma się obowiązkowo z trzech części: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego.

Części projektu budowlanego

Pierwsza część – projekt zagospodarowania działki lub terenu – powinna zawierać takie informacje jak określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich, informację o obszarze oddziaływania obiektu.

Druga część, a więc projekt architektoniczno-budowlany, obejmować ma układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych, charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych, opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego, projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko, charakterystykę ekologiczną, informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych.

Z kolei trzecia część, tj. projekt techniczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami zawierać ma projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków, projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, inne opracowania projektowe.

Zatwierdzenie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej

Co istotne, jedynie projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany podlegają zatwierdzeniu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w decyzji o pozwoleniu na budowę. Wobec czego składając wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wnioskodawca nie ma obowiązku załączać do niego projektu technicznego.

Projekt techniczny musi być zgodny z dwoma wyżej wymienionymi projektami, jednak dołączany będzie dopiero wraz z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie.

Cel nowelizacji Prawa budowlanego w zakresie planu budowlanego

Nowelizacja miała na celu wyraźne rozgraniczenie kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej, które nie zajmują się merytoryczną kontrolą projektu technicznego wykonanego przez projektanta, jak również przyspieszenie procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę. W uzasadnieniu projektu nowelizacji Prawa budowlanego  – w nawiązaniu do braku obowiązku przedkładania projektu technicznego do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę – wskazano, że: „Dzięki takiemu rozwiązaniu wydawanie decyzji pozwolenia na budowę czy też przyjęcia zgłoszenia wraz z projektem, będzie przebiegało sprawniej i szybciej. Już obecne przepisy Prawa budowlanego wskazują, które elementy projektu budowlanego są weryfikowane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, wobec czego zbędne jest przedkładanie tych części projektu, które nie są przez organ sprawdzane. Należy jednocześnie zauważyć, że pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej nie są uczestnikami procesu budowlanego ani nie mają obowiązku posiadać uprawnień budowlanych. W związku z powyższym ocena rozwiązań technicznych zastosowanych w projekcie budowalnym jest poza kompetencją organu administracji architektoniczno-budowlanej”.

Podsumowanie

Wydaje się, że zaproponowane przez ustawodawcę rozwiązanie może w istotny sposób wpłynąć na przyspieszenie czasu trwania postępowania wydawania decyzji
o pozwoleniu na budowę, przede wszystkim z uwagi na merytoryczne odciążenie organów administracji państwowej. Jednak, na rzetelną ocenę efektów zmian regulacji Prawa budowlanego przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

następny artykuł