t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

ODROCZENIE DATY ROZPOCZĘCIA DZIAŁANIA KRAJOWEGO REJESTRU ZADŁUŻONYCH

CELE I CHARAKTERYSTYKA KRAJOWEGO REJESTRU ZADŁUŻONYCH

Po kilku latach oczekiwania na utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, Ministerstwo Sprawiedliwości porzuciło prowadzone nad nim prace na rzecz nowego systemu, jakim jest Krajowy Rejestr Zadłużonych (dalej „Rejestr”). Pierwotnie Rejestr miał zacząć działać od 1 grudnia 2020 r., natomiast Ustawodawca zdecydował, że Rejestr zostanie uruchomiony w dniu 1 lipca 2021 r.

Zgodnie z Ustawą o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (dalej odpowiednio: „Rejestr” lub „Ustawa”) z dnia 6 grudnia 2018 roku, od dnia 1 grudnia 2020 roku miał zacząć funkcjonować Krajowy Rejestr Zadłużonych. Ustawodawca zdecydował się jednak wprowadzić zmiany od dnia 1 lipca 2021 r. Odroczenie daty rozpoczęcia działania Krajowego Rejestru Zadłużonych wynika z przepisów Ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Głównymi celami wprowadzenia Rejestru są:

• zgromadzenie w jednym miejscu informacji na temat podmiotów zadłużonych, zagrożonych niewypłacalnością i niewypłacalnych;

• zwiększenie transparentności postępowań poprzez ujawnienie danych dotyczących prowadzonego postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego, prawomocnie zakończonego postępowania orzekającego o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia niektórych funkcji lub w przedmiocie uznania orzeczenia
o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego,

• zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego,

• przyspieszenie i usprawnienie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. 

Rejestr będzie jawny i prowadzony w systemie informatycznym powszechnie dostępnym. Każdy będzie mieć prawo do zapoznania się z danymi ujawnionymi w Rejestrze. Wprowadzenie Rejestru pozwoli na dokonanie elektronizacji postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych poprzez prowadzenie akt tych postępowań oraz składanie wszelkich pism i wniosków w formie elektronicznej.

Dane zawarte w Rejestrze nie będą mogły być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej. Co do zasady, dane będą ujawniane przez 10 lat od wpisu, do dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania.

następny artykuł