t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

ODZYSKANIE KAR ZAPŁACONYCH ZA PRZEKROCZENIE NACISKU

ŻĄDANIE WZNOWIENIA POSTĘPOWANIA

Do 26 lutego 2021 roku będzie można żądać wznowienia postępowania, w którym została wydana decyzja dotycząca zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz nałożenia w związku z tym kary pieniężnej. Dzięki wznowieniu postępowań będzie możliwe uzyskanie zwrotu niesłusznie zapłaconych kar pieniężnych.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 21 marca 2019 r. w wyroku w  sprawie C-127/17 uznał, że ustanawiając obowiązek posiadania specjalnych zezwoleń na przejazd pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t., umożliwiających poruszanie się po niektórych drogach publicznych, Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie przepisów art. 3 i 7 Dyrektywa Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r.

Od dnia wydania tego wyroku, przejazd pojazdu o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t po wszystkich drogach publicznych w Polsce nie wymaga uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz nie mogą być nakładane kary pieniężne za przejazd pojazdu o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

Dyrektywa Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. nie ma zastosowania do przewozów drogowych w ruchu międzynarodowym, wykonywanym poza terytorium UE i przez przewoźników mających siedzibę w państwie niebędącym członkiem UE.

Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw wdraża do polskiego porządku prawnego postanowienia orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 marca 2019 r.

Zgodnie z wyżej wskazaną ustawą w zakresie przejazdu dokonanego w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia wejścia jej w życie można żądać wznowienia postępowania. Wznowienia można żądać niezależnie od trasy przejazdu pojazdu lub miejsca jego załadunku lub rozładunku. Dzięki wznowieniu postępowań  będzie możliwe uzyskanie zwrotu kwoty zapłaconych środków wraz z odsetkami.

Skargę o wznowienie można wnieść do 26 lutego 2021 r., czyli w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy.

następny artykuł