t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

OPODATKOWANIE ODSZKODOWAŃ ZA NARUSZENIE ZAKAZU KONKURENCJI

NOWY WYROK NSA

Art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym wprowadzono 70% ryczałt, znajduje zastosowanie także do przychodów uzyskiwanych z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie umów
o zakazie konkurencji zawartych w ramach zasady swobody umów.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 grudnia 2020 r. sygn. akt: II FSK 2402/18, pochylił się nad zagadnieniem prawnym dotyczącym kwestii związanej z dochodem uzyskanym z tytułu zakazu konkurencji, wynikającym z umowy cywilnoprawnej. Czy taki dochód z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z przepisu art. 30 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Ustawa)?

Zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się od dochodów (przychodów) z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji. Podatek pobiera się, jeżeli zobowiązanymi do zapłaty odszkodowania są określone podmioty wymienione w przepisie.

Pierwotnie w zagadnieniu prawnym wskazywano, że jedynym przepisem, który przyznaje odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji jest art. 101 § 1 i § 3 Kodeksu Pracy (dalej jako: KP), jednak ma on zastosowanie wyłącznie do umów o pracę. Z uwagi na określenie „przepisy” użyte w treści art. 30 ust. 1 pkt 15 Ustawy, nie ma podstaw do jego odpowiedniego zastosowania do odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji przysługującego wyłącznie na podstawie umowy cywilnoprawnej.  NSA jednakże wskazał, że z literalnego brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 15 Ustawy wynika,
iż przepis ma zastosowanie również do umów cywilnoprawnych, w których zawarte są przepisy o zakazie konkurencji.

W ocenie NSA, nie można zakresu stosowania art. 30 ust. 1 pkt 15 Ustawy ograniczać, jak na to wskazywano, tylko do sytuacji, w której źródłem przychodu z tytułu przyznanego odszkodowania ma być akt prawny rangi ustawowej (np. przepisy KP).

Podkreślono, że ustawodawca nie odwołał się wprost do żadnego konkretnego aktu prawnego, co należy odczytać jako odwołanie się ogólnie do wszystkich przepisów, które regulują przyznawanie odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji. Wobec powyższego umowa o zakazie konkurencji, stanowi źródło wypłaty odszkodowania i łącznie z przepisami ustawowymi, składa się ona na przepisy w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 15 Ustawy.

następny artykuł