t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

PIP A UMOWY O PRACĘ

PRACE NAD PROJEKTEM USTAWY

Obecnie w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy, który przewiduje znaczne poszerzenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli proponowane zmiany wejdą w życie, PIP będzie uprawniony do zmiany każdej umowy cywilnoprawnej oraz B2B w umowę o pracę.

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi kontrolę w danej firmie, w której zatrudnione są osoby na podstawie umowy zlecenia oraz B2B. Następnie PIP wyda decyzję, w której stwierdzi, że umowy te powinny być umowami o pracę. W ten sposób, przykładowo zawarta umowa zlecenia ze studentem na mocy decyzji PIP automatycznie zmieni się w umowę o pracę. Co istotne, taka decyzja będzie natychmiast wykonalna, co oznacza, że wywoła skutki niezależnie od tego, czy pracodawca odwoła się od niej do sądu. Oczywiście pracodawca będzie mógł wnosić o wstrzymanie wykonalności decyzji, lecz ostatecznie zadecyduje o tym sąd. Odwołanie od decyzji będzie mógł złożyć tylko pracodawca, a zleceniobiorca lub osoba współpracująca na podstawie umowy B2B, nie będzie do tego uprawniona.

Obecnie Państwowa Inspekcja Pracy posiada uprawnienie do wniesienia powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeśli uzna, że umowa cywilnoprawna powinna być umową o pracę. Według ustawodawcy, powyższe uprawnienia nie są wystarczające ze względu na przewlekłe postępowania sądowe, choć proponowane zmiany w żaden sposób nie zagwarantują przyspieszenia rozpoznawania spraw sądowych.

Projektowane zmiany doprowadzą do ujednolicenia umów, w ten sposób, że główną metodą zatrudnienia będzie umowa o pracę. Doprowadzi to do wyeliminowania pozostałych form współpracy, takich jak umowa zlecenia, czy też B2B. Wiąże się to z szeregiem negatywnych konsekwencji. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, decyzja PIP o przekształceniu współpracy z pracodawcą na umowę o pracę, nałoży obowiązek na przedsiębiorcę do skorygowania wszelkich faktur oraz zeznań podatkowych.

następny artykuł