t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODWYŻSZKA STAWEK MAKSYMALNYCH

Od 1 stycznia 2021 roku podatników obowiązują nowe wyższe stawki podatku od nieruchomości. Podwyżka, niezależnie od tego czy nieruchomość wykorzystywana jest na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w porównaniu z ubiegłym rokiem wynosić będzie do prawie 4%.

Podstawą prawną nakładania podatku od nieruchomości są przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: Ustawa). Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy, nieruchomościami, które podlegają opodatkowaniu są: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wyłączone spod opodatkowania są natomiast użytki rolne i lasy, chyba że są zajęte na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kto, w świetle obowiązującego prawa, zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości? Na podstawie przepisów Ustawy obowiązkiem podatkowym objęte są osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne (m.in. spółki) nieposiadające osobowości prawnej, które zarówno właścicielem nieruchomości, jak i posiadaczem samoistnym, czyli podmiotem, który nie jest właścicielem, ale włada nieruchomością jakby nim był, użytkownikiem wieczystym oraz posiadaczem mienia publicznego na podstawie zawartej umowy lub bez takiej umowy.

Wspomniana podwyżka nie oznacza jednak, że każdy z podmiotów objętych obowiązkiem podatkowym w rzeczywistości zapłaci wyższy podatek. Podwyżka do prawie 4%, wynikająca z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych i opłat lokalnych na rok 2021, w 2021 roku dotyczy jedynie stawek maksymalnych wyznaczanych przez Ministra Finansów. W praktyce podatek od nieruchomości zaliczany jest do podatków lokalnych, a co za tym idzie ustalany jest przez radę gminy w drodze uchwały i nie może przekroczyć stawek maksymalnych. Może jednak zostać ustalony w niższej kwocie.

następny artykuł