t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

PODATEK OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

WYROK TSUE ORAZ ZASADY OPODATKOWANIA

Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 16 marca 2021 r. w sprawie C-562/19 P (Komisja/Polska), uznał, że polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa Unii w dziedzinie pomocy państwa. Tym samym Trybunał oddalił odwołanie Komisji Europejskiej w tej sprawie. Wyrok dotyczy przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej.

Polska wprowadziła podatek od sprzedaży detalicznej na mocy ustawy, która weszła w życie 1 września 2016 r.

Komisja Europejska wszczęła postępowanie wyjaśniające w związku z podatkiem, a w decyzji z dnia 30 czerwca 2017 r. uznała, że podatek progresywny stanowił pomoc państwa niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazała władzom polskim anulowanie wszystkich zawieszonych wypłat związanych z tym podatkiem – ze skutkiem od daty jej przyjęcia.

Z decyzją Komisji nie zgodził się Sąd UE, który na skutek skargi Polski, stwierdził nieważność decyzji wszczynającej formalne postępowanie wyjaśniające, a następnie, decyzji negatywnej dotyczącej Polski. Sąd UE orzekł, że Komisja niesłusznie uznała, iż wprowadzenie progresywnego podatku od przychodów ze sprzedaży detalicznej towarów skutkowało powstaniem selektywnej korzyści na rzecz przedsiębiorstw osiągających niskie przychody związane z taką działalnością.

Ponadto, w odniesieniu do decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego, nie mogła ona w świetle stanu akt sprawy w chwili przyjmowania tej decyzji, wstępnie zakwalifikować podatku jako nowej pomocy bez oparcia się na istnieniu uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

W wydanym 16 marca 2021 r. wyroku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreślił, że biorąc pod uwagę autonomię podatkową, państwa członkowskie mają swobodę w ustanawianiu systemu opodatkowania, który uznają za najbardziej odpowiedni. W szczególności, prawo Unii w dziedzinie pomocy państwa co do zasady nie stoi na przeszkodzie temu, aby państwa członkowskie zdecydowały się na wybór progresywnych stawek opodatkowania. Prawo UE nie zobowiązuje także państw członkowskich do zastrzeżenia stosowania progresywnych stawek, wyłącznie do opodatkowania zysków.

następny artykuł