t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

POLSKI ŁAD INWESTYCYJNY

ULGA EMISYJNA, INWESTYCJA BEZ PODATKU

W ramach „polskiego ładu” wejdzie w życie szereg przepisów, mających, zgodnie z założeniami legislatora umacniać polski rynek kapitałowy. Instrumenty podatkowe przewidziane od 1 stycznia 2022 r. będą zachęcały inwestorów do powierzania środków emitentom wchodzącym na giełdę, a samym emitentom pozwolą zminimalizować koszty tej operacji.

Podmiot, który zamierza wejść na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub rynek NewConnect (dokonując oferty publicznej papierów wartościowych) ma wiele obowiązków, których spełnienie jest czasochłonne i kosztowne. W przypadku emisji o wartości powyżej 2,5 miliona euro, emitent zmuszony jest do stworzenia obszernego dokumentu zwanego prospektem emisyjnym, zawierającego szczegółowe informację o prowadzonym przedsiębiorstwie, a także o planowanej ofercie. Zebranie i opracowanie wymaganych informacji trwa wiele miesięcy i zazwyczaj wymusza udział wyspecjalizowanych podmiotów trzecich. Na marginesie należy zauważyć, że w wielu krajach UE spełnienie wszystkich rygorystycznych wymogów, o których mowa powyżej, jest wymagane dopiero po przekroczeniu progu 8 milionów euro wartości emisji. Nic więc dziwnego, że polskie spółki relatywnie rzadko decydują się na wejście na rynek regulowany.

Tutaj z pomocą mogą przyjść rozwiązania podatkowe przewidziane w Polskim Ładzie. Nowe przepisy umożliwią uwzględnienie w rachunku podatkowym 150% wydatków bezpośrednio związanych z wejściem na giełdę, w tym wydatków na działania, które zmierzają do poszerzenia kręgu akcjonariuszy. W przypadku koniecznych usług doradczych, prawnych i finansowych, bezpośrednio związanych z emisją, odliczenie będzie przysługiwać do maksymalnej wysokości 50% wydatków, nie więcej jednak niż 50 tys. zł bez uwzględnienia podatku VAT. Jest to spora ulga w kosztach emisji, która być może pozwoli na stopniowe zwiększanie ilości dokonywanych pierwszych ofert publicznych na polskim rynku.

Od strony inwestora, przewidziane rozwiązania mają na celu zachęcenie go do pozostania w spółce wchodzącej na rynek. Inwestor, który pozostawi akcje takiej spółki w swoim inwestycyjnym portfolio przez trzy lata od zakupu, nie zapłaci 19% podatku belki, gdy zrealizuje z nich zysk poprzez sprzedaż. Ma to na celu zachęcenie do zapisywania się na pierwszą ofertę publiczną, co też ułatwia początkującym emitentom wejście na rynek.

Trzecim instrumentem pomocnym w inwestowaniu w Polsce jest ulga na venture capital. Fundusze tego typu służą pomocą rozwijającym się przedsięwzięciom o dużym poziomie ryzyka, w szczególności wdrażającym rozwiązania innowacyjne. Ludzi angażujących się w tego typu przedsięwzięcia powszechnie nazywa się „aniołami biznesu” – dzięki posiadanemu kapitałowi dają oni szansę nowatorskim projektom, rzecz jasna licząc na ponadprzeciętne zyski w przypadku powodzenia. Dla takich osób przeznaczone są nowe rozwiązania podatkowe – 50% kwoty inwestycji typu venture capital inwestor będzie mógł odliczyć od swojego dochodu (maksymalnie 250 tysięcy złotych). Tutaj więc odliczamy nie koszty transakcyjne, a bezpośrednio wysokość inwestycji.

następny artykuł