t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

POLSKI ŁAD – NOWE ZASADY OPODATKOWANIA NAJMU

ZMIANY W NAJMIE PRYWATNYM I AMORTYZACJI

„Polski Ład” podpisany został przez Prezydenta Andrzeja Dudę 15 listopada 2021 roku. Ustawa wprowadza zasadnicze zmiany w opodatkowaniu najmu prywatnego. Podatnicy zostaną pozbawieni możliwości wyboru formy opodatkowania, a jedyną możliwością staje się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zmiany wejdą w życie od 2023 roku.

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw przewiduje istotne zmiany związane z opodatkowaniem najmu nieruchomości. Dotychczas podatnicy mieli możliwość wyboru opodatkowania między ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych a ogólną skalą podatkową (stawką 17% lub 32%). Wybranie drugiej opcji dawało podatnikom możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o wydatki ponoszone w związku z wynajmowaną nieruchomością, takie jak zakup wyposażenia, koszty remontów czy odpisy amortyzacyjne od nieruchomości. Nowelizacja ustawy zakłada istotną zmianę – od 2023 roku jedyną formą opodatkowania najmu prywatnego staje się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Nowelizacja nie wpłynęła jednak na wysokość dotychczasowych stawek zryczałtowanego podatku od najmu. W dalszym ciągu wynoszą one 8,5% od kwoty czynszu najmu do kwoty 100.000 zł oraz 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100.000 zł.  Co istotne, w przypadku najmu związanego z działalnością gospodarczą nadal pozostanie możliwość wyboru innych form opodatkowania takich jak skala podatkowa czy podatek liniowy pozwalających uwzględniać koszty w podstawie opodatkowania.

Kolejna zmiana polegać ma na wykluczeniu z amortyzacji nieruchomości o charakterze mieszkalnym. W świetle projektu ustawy nowa treść art. 22c pkt 2 ustawy PIT stanowi, że amortyzacji nie podlegają budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy. Definitywnie została więc wykluczona możliwość amortyzacji wszelkich budynków mieszkalnych oraz praw majątkowych do budynków mieszkalnych zarówno w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą, jak i w przypadku najemców prywatnych.

W ramach przyjętych zmian ustalono, że nowe przepisy mają obowiązywać dopiero od 2023 roku. Podatnicy osiągający przychody z najmu prywatnego będą mogli przez kolejny rok, tj. do końca 2022 r. amortyzować budynki i lokale mieszkalne nabyte lub wybudowane do końca 2021 r. 

następny artykuł