t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – IV ETAP WPROWADZANIA

TERMINY ZAWARCIA UMÓW PPK

1 stycznia 2021 roku rozpoczął się IV etap wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych dotyczący podmiotów zatrudniających i jednostek sektora finansów publicznych, których nie dotyczyły poprzednie etapy. W związku z powyższym należy pamiętać o  zbliżających się terminach zawarcia umowy o zarządzanie PPK (do 23 kwietnia 2021 roku) oraz umowy o prowadzenie PPK (do 10 maja 2021 roku).

Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej: PPK) to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla osób zatrudnionych.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych osoby zatrudnione to co do zasady:

– pracownicy w rozumieniu Kodeksu pracy, z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla;

– osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia;

– członkowi rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych;

– osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;

– członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji, podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej.

System PPK tworzony jest przy jednoczesnym udziale pracowników, pracodawców oraz państwa. Podmiot zatrudniający dokonuje wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK, która otwiera dla pracowników imienne rachunki, na których będą gromadzone oszczędności – prywatne rachunki PPK. Umowa o zarządzanie PPK jest zawierana między podmiotem zatrudniającym, a wybraną instytucją finansową.  Umowa o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz zatrudnionych zawierana jest
z instytucją, z którą została zawarta umowa o zarządzanie PPK.

W 2019 i 2020 roku umowy zobowiązane były zawrzeć firmy zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych, następnie firmy zatrudniające co najmniej 50 osób zatrudnionych, a w III etapie firmy zatrudniające co najmniej 20 osób.

W prowadzonym IV etapie wprowadzania PPK istotne są terminy do zawarcia umów, dla jednostek sektora finansów publicznych to:

– umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26 marca 2021 r.;

– umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.,

dla pozostałych podmiotów:

– umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.;

– umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 maja 2021 r.

Z obowiązku wprowadzenia PPK zwolnione są osoby samozatrudnione, czyli prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudniają osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK. Ponadto, osoby fizyczne, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą tego podmiotu, inne osoby fizyczne, w zakresie niezwiązanym
z działalnością gospodarczą tej osoby, np. osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową.

Do grona podmiotów zwolnionych z obowiązku wprowadzenia PPK należą także mikro-przedsiębiorcy, pod warunkiem, że wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK oraz pracodawcy, którzy prowadzą Pracownicze Plany Emerytalne (dalej: PPE) oraz naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.

następny artykuł