t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

IV ETAP WDROŻENIA PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe od 1 stycznia 2021 r. objęły także pracodawców z ostatniego, tzw. IV etapu wdrożenia, zatrudniających poniżej 20 osób oraz jednostki sektora finansów publicznych bez względu na liczbę zatrudnionych.

Pracodawcy zatrudniający poniżej 20 osób mogą wybrać instytucję finansową, której powierzą zarządzanie środkami gromadzonymi w Pracowniczych Planach Kapitałowych (dalej: PPK) oraz podpiszą z nią umowę o zarządzanie PPK oraz o prowadzenie PPK.

Jednostki sektora finansowego powinny zawrzeć umowę o zarządzanie do 26 marca 2021 r. oraz umowę o prowadzenie do 10 kwietnia 2021 r., natomiast pozostałe podmioty mają czas odpowiednio do 23 kwietnia oraz 10 maja na zawarcie wyżej wymienionych umów, po których zawarciu na rachunki uczestników PPK trafią pierwsze wpłaty.

Wpłaty powinny być naliczane od pierwszej wypłaty wynagrodzenia pracownika otrzymanej po zawarciu umowy o prowadzenie PPK. Dokonuje się ich w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczął się stosunek wynikający z zawarcia umowy o prowadzenie PPK. Program ma charakter dobrowolny.

Zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych, (dalej: ustawa) niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie skutkuje karą grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego. Natomiast zgodnie z art. 107 ustawy, kto jako podmiot zatrudniający lub osoba obowiązana do działania w jego imieniu nie dopełnia obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK, dokonywania wpłat w terminie do PPK, nie zgłasza wymaganych danych, udziela nieprawdziwych informacji lub nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 1 000 0000 zł.

Warto podkreślić, że od powyższych regulacji istnieje wyjątek w postaci mikro-przedsiębiorców, czyli zatrudniających średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągających roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 2 000 000 euro, lub których sumy aktywów bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 2 000 000 Euro.

następny artykuł