t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

PRAWO PRACOWNIKA DO BYCIA OFFLINE

NIEUSTANNA DOSTĘPNOŚĆ

W obecnej pandemicznej sytuacji coraz częściej pojawia się konieczność przejścia na tryb pracy zdalnej, która zaciera granicę między właściwą pracą a odpoczynkiem. Występują coraz większe problemy z byciem offline poza wyznaczonymi godzinami pracy. W związku z tym na szczeblu unijnym pojawiły się propozycje stworzenia nowych regulacji w tym zakresie, gdyż obecnie nie ma żadnych przepisów pozwalających na cyfrowe odłączenie się pracownika od spraw zawodowych.

Na szczeblu unijnym trwa dyskusja nad przyjęciem dyrektywy zapewniającej pracownikom prawo do bycia offline. Zarówno Komisja Europejska, jak i Parlament Europejski zwracają uwagę na konieczność zagwarantowania rozwiązań prawnych i organizacyjnych, które pozwolą rozdzielić życie zawodowe od prywatnego, tym bardziej że obecnie co trzeci europejski pracownik wykonuje pracę zdalną.

Prawdopodobnie już niedługo zostanie przyjęta dyrektywa w tym zakresie, a prawo do bycia offline w niej opisane, będzie oznaczało m.in. prawo do nieodbierania maili lub telefonów służbowych poza godzinami pracy oraz prawo do wyłączenia służbowego komputera i telefonu.

Parlament Europejski wezwał państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich środków, którymi są m.in. niewymaganie przez pracodawców dostępności pracowników poza godzinami pracy oraz niekontaktowanie się z nimi w tym czasie w celach zawodowych.

Również polskie związki zawodowe przychylnie odnoszą się do powyższej propozycji i postulują uregulowanie prawa do „odłączenia się”. Obecnie jednym z niewielu przepisów chroniących czas pracy pracownika jest art. 129 Kodeksu Pracy, który często jednak nie jest przestrzegany w pracy w warunkach zdalnych. Zobowiązuje on do przestrzegania 8-godzinnego czasu pracy na dobę oraz 40 godzin podczas pięciodniowego tygodnia pracy.

następny artykuł