t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

PREZYDENCKI PROJEKT NOWELIZACJI KODEKSU CYWILNEGO

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA DOZNANĄ KRZYWDĘ

Prezydent proponuje zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej, poprzez ustawę nowelizującą Kodeks cywilny. Chodzi o zmiany, zgodnie z którymi najbliższej rodzinie osoby, która np. wskutek wypadku doznała trwałego uszkodzenia ciała, przysługiwać będzie odszkodowanie za naruszenie więzi rodzinnej.

Projekt ustawy przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym art. 4462. Przepis ten ma potwierdzić, że najbliższym członkom rodziny poszkodowanego przysługuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w postaci zerwanej więzi rodzinnej w następstwie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia poszkodowanego, takiego jak spowodowanie u poszkodowanego stanu wegetatywnego. Cel ten jest realizowany poprzez stworzenie w Kodeksie cywilnym właściwej podstawy prawnej do zasądzania przez sąd zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Kancelaria Prezydenta podkreśla, że potrzeba nowelizacji Kodeksu cywilnego w tym zakresie wynika z rozbieżności w orzecznictwie sądowym. Dominującą linią orzeczniczą jest zasądzanie przez sądy zadośćuczynienia najbliższym członkom rodziny poszkodowanego za krzywdę w postaci zerwanej więzi rodzinnej, jednak zdarzają się przypadki odmowy prawa do tego rodzaju zadośćuczynienia.

Projekt prezydencki przewiduje, że nowy przepis będzie miał moc wsteczną, tj. będzie obowiązywał wobec roszczeń i zdarzeń mających miejsce przed wejściem w życie ustawy, pod warunkiem, że roszczenia te nie uległy już przedawnieniu. To nie podoba się szczególnie ubezpieczycielom. Proponowane zapisy nowelizacji Kodeksu cywilnego idą w kierunku doprecyzowania kwestii zadośćuczynień, natomiast nie wyjaśniają wszystkich niejasności. Najistotniejszą kwestią związaną z zadośćuczynieniami jest zapewnienie przewidywalności i porównywalności wypłat dla członków rodziny.

następny artykuł