t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

SZCZEGÓLNE TERMINY PRZEDAWNIENIA, SPOSOBY OBLICZANIA

31 grudnia 2021 roku przedawnią się niezapłacone faktury za 2019 rok dotyczące np. umów sprzedaży, świadczenia usług i umów o dzieło. Należności nie przepadną, w przypadku gdy przedsiębiorcy zdecydują się na windykację polubowną. Sposobem odzyskania pieniędzy zamrożonych w fakturach jest zawarcie z dłużnikiem ugody, w której uzna on ich roszczenia. A jakie są inne terminy przedawnień w działalności gospodarczej i jak sobie z nimi radzić?

Kodeks cywilny określa trzy letni ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tutaj także koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. Z związku z tym nadchodzą przedawnienia terminów z np. umów zawartych w 2018 roku

Istnieje jednak wiele istotnych terminów przedawnienia krótszych niż 3 lata, z których każdy przedsiębiorca powinien sobie zdawać sprawę. Roszczenie z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy przedawnia się z upływem dwóch lat. Podobnie również roszczenia z umowy o dzieło, a termin liczony jest albo od dnia oddania dzieła, albo od kiedy dzieło zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Z upływem dwóch lat przedawniają się także roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju.

Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia kiedy umowa przyrzeczona miała zostać zawarta. Podobnie roszczenia z umowy przewozu, a termin liczy się od dnia dostarczenia przesyłki lub dnia kiedy miała być dostarczona, oraz umowy spedycji.

Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną. Tak stanowi art. 119 Kodeksu cywilnego, co oznacza, że np. strony umowy nie mogą się umówić, że roszczenia z tej umowy przedawniają się w krótszym, czy dłuższym terminie niż to wynika z przepisów Kodeksu cywilnego.

Przedawnienie nie oznacza, że dług znika. On nadal istnieje i wierzyciel ma prawo go dochodzić – z wyjątkiem postępowania przed sądem. Ponadto istnieje możliwość wpisania dłużnika do Krajowego Rejestru Dłużników, co ma charakter działania dyscyplinującego względem dłużnika, ale także spełnia funkcje informacyjną dla potencjalnych przyszłych wierzycieli tej osoby czy przedsiębiorstwa.

następny artykuł