t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

PRZEJĘCIA UNIJNYCH FIRM

SUBSYDIA ZAGRANICZNE ZAKŁÓCAJĄCE KONKURENCJĘ

Zapobieganie przejęciom unijnych firm przez nieunijne przedsiębiorstwa dotowane z publicznych pieniędzy oraz ochrona zamówień publicznych przed udziałem w nich spółek spoza UE subsydiowanych przez państwo, to główne cele przedstawionego 5 maja 2021 r. projektu rozporządzenia dotyczącego subsydiów zagranicznych zakłócających konkurencję.

Nowe przepisy mają zlikwidować lukę w dotychczasowych unijnych regulacjach. O ile bowiem przepisy te poddają ścisłej kontroli subsydia przyznawane przez państwa członkowskie, o tyle nie odnoszą się one do subsydiów zagranicznych, co daje ich beneficjentom nieuczciwą przewagę przy nabywaniu przedsiębiorstw, uczestnictwie w przetargach publicznych lub podejmowaniu innej działalności handlowej w UE.

W myśl projektu rozporządzenia, Komisja ma badać wkłady finansowe przyznawane przez organy publiczne państw spoza UE, przynoszące korzyści firmom prowadzącym działalność gospodarczą w UE.

Zgodnie z proponowanym rozporządzeniem uprawnienia kontrolne przysługiwać mają wyłącznie Komisji, co ma zapewnić szybkie i spójne stosowanie przepisów w całej UE.

Komisja będzie oceniała, czy wkład finansowy rządu państwa spoza UE stanowi subsydium zagraniczne w rozumieniu rozporządzenia, a następnie, czy zakłóca jednolity rynek.

Jeżeli Komisja wykryje istnienie subwencji zagranicznej i ustali, że powoduje ona zakłócenie, w uzasadnionych przypadkach rozpatrzy ewentualny pozytywny wpływ subwencji, który równoważyłby zakłócenie.

W rozporządzeniu przewiduje się szereg środków zaradczych. Może to być zwrot subsydiów zagranicznych, czy zbycie niektórych aktywów. W przypadku zgłoszonych transakcji Komisja będzie także mogła zakazać subsydiowanej koncentracji lub udzielenia zamówienia publicznego oferentowi, któremu przyznano subsydium.

Propozycja Komisji zostanie teraz przedstawiona Parlamentowi Europejskiemu i państwom członkowskim w celu dalszego procedowania w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. W sprawie projektu przeprowadzone zostaną również 8-tygodniowe konsultacje publiczne.

następny artykuł