t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

NIESFORMALIZOWANE OGLĘDZINY I PRZESŁUCHANIE ŚWIADKA NIE STANOWIĄ PODSTAWY DO UCHYLENIA NIP

NARUSZENIE PRZEPISÓW O POSTĘPOWANIU

Przeprowadzenie nieformalnych oględzin miejsca siedziby spółki i przesłuchania pracownika administratora budynku nie mogły stanowić podstawy decyzji o uchyleniu NIP – tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 4 sierpnia 2021 r. sygn. akt I SA/Gd 547/21, w którym uwzględnił on skargę spółki.


Spółka wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej utrzymującą w mocy decyzję o uchyleniu nadanego spółce numeru identyfikacji podatkowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Podstawę wydania decyzji organu I instancji stanowiła sporządzona adnotacja urzędowa z oględzin miejsca siedziby spółki i przesłuchania pracownika administratora budynku.

Warto zaznaczyć, że art. 8c ust. 4 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników przyznaje naczelnikowi urzędu skarbowego uprawnienie do uchylenia z urzędu w drodze decyzji numeru identyfikacji podatkowej w sytuacji, gdy podatnik posługuje się fałszywymi lub fikcyjnymi danymi adresowymi swojej siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Korzystanie z tej możliwości nie wyklucza przeprowadzania czynności ustalających, czy podane dane odpowiadają rzeczywistości, jednak zobowiązuje organ do działania zgodnie z przepisami postępowania uregulowanymi w Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 190 Ordynacji Podatkowej podatnik powinien zostać powiadomiony o miejscu i terminie m.in. przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków i oględzin przynajmniej 7 dni przed planowaną czynnością. Ordynacja podatkowa daje również podatnikowi możliwość wzięcia udziału we wspomnianych czynnościach poprzez zadawanie pytań świadkom i składanie wyjaśnień. Uprawnienie to jest szczególnie istotne ze względu na fakt, że ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, w art. 8d ust. 2, zwalnia organ z obowiązku wyznaczenia stronie siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranych dowodów przed wydaniem decyzji – tym samym jest to jedno z niewielu narzędzi dostępnych dla podatników, za pomocą których mogą oni wziąć udział w sprawie.

WSA uznał, że podjęcie tych czynności bez wcześniejszego zawiadomienia spółki o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu stanowiło naruszenie przepisów o postępowaniu i mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W związku z tym, wskazał na konieczność ponownego przeprowadzenia dowodów przez organ, tym razem w sposób odpowiadający wymogom określonym w Ordynacji podatkowej.


następny artykuł