t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

REAL ESTATE INVESTMENT TRUST W POLSCE

PROPOZYCJE UREGULOWAŃ

Real Estate Investment Trust są to fundusze wspólnego inwestowania lokujące powierzone aktywa w nieruchomości. Idea REITów ma swoje korzenie w USA, następnie przyjęła się w krajach na całym świecie w zróżnicowanych formach. W Polsce brak jest ustawy bezpośrednio traktującej o REITach. Dotychczas dwukrotnie prowadzono prace legislacyjne mające na celu umożliwienie działania tego typu instytucji w naszym kraju. Żaden z procedowanych projektów nie wszedł w życie. Obecnie podjęto ponowne starania w ramach Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Projekt z 2017 roku zakładał ograniczenie możliwości inwestycyjnych funduszy do trzech grup obiektów: nieruchomości komercyjnych, galerii handlowych i magazynów. Negatywna ocena Narodowego Banku Polskiego doprowadziła do zakończenia prac. W 2019 roku wysunięto propozycję istotnej modyfikacji podstawowego modelu REITów, chcąc stworzyć Firmy Inwestujące w Najem Nieruchomości, które mogłyby prowadzić swoją działalność wyłącznie w zakresie inwestowania w mieszkania na wynajem.

Aktualnie postanowiono na nowo rozpocząć prace. Komisja Nadzoru Finansowego podkreśla, że inwestowanie w nieruchomości przez podmioty wyspecjalizowane jest bezpieczniejsze niż w przypadku inwestorów prywatnych. We wstępnym etapie omawiane są podstawowe kwestie. W zakresie formy działalności REITów rozważane są dwie możliwości –  forma spółki publicznej lub funduszu inwestycyjnego. Szeroko dyskutowany jest zakres przedmiotowy potencjalnych inwestycji. Postulowane jest umożliwienie inwestowania w obiekty komercyjne, natomiast wyłączeniu powinny podlegać nieruchomości rolne.  Liczne sugestie na bieżąco zgłaszają organizacje branżowe. Konfederacja Lewiatan stoi na stanowisku, że w szczególności, w stosunku do REITów należy wyeliminować podwójne opodatkowanie, zwolnić z podatku CIT dochody uzyskiwane z najmu i zbycia nieruchomości, zbycia akcji i udziałów w innych spółkach. Ponadto, punktem odniesienia opodatkowania inwestorów powinien być poziom opodatkowania najmu prywatnego, wynoszący 8,5%. Stowarzyszenia PINK oraz REIT-Polska wystosowały własne zalecenia. Ich zdaniem należy skupić się na zdefiniowaniu REITów, określić przejrzyste wymogi ich funkcjonowania oraz sposób zarządzania, wypracować zasady dotyczące wypłaty dywidendy.

Przedstawienie projektu do prac parlamentarnych planowano na ostatni kwartał 2021 r. Niestety, zdaje się, że termin ten nie zostanie dotrzymany ze względu na ostatnie zawirowania polityczne w Ministerstwie Rozwoju. Zespół do opracowywania założeńustawy jest w przebudowie, nie powołano nowego przewodniczącego od czasu odwołaniu z tej funkcji Anny Korneckiej.


następny artykuł