t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW WYŁĄCZNIE PRZEZ INTERNET

S24 A PORTAL REJESTRÓW SĄDOWYCH

Z dniem 1 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy  z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 112 z późn. zm.). Od tego momentu wnioski dotyczące podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem portalu S24 lub nowo utworzonego Portalu Rejestrów Sądowych.

Co odróżnia portal S24 od Portalu Rejestrów Sądowych, to możliwość założenia i zarejestrowania spółki (jawnej, komandytowej, z o.o., PSA) w Krajowym Rejestrze Sądowym za pośrednictwem pierwszego z nich. Przy wykorzystaniu Portalu Rejestrów Sądowych można zarejestrować – a nie założyć – spółki: partnerską, komandytowo-akcyjną, akcyjną. A także, o ile spółki te zostały założone w tradycyjnej formie – jawną, komandytową, z o.o. i PSA. Zarówno jeden jak i drugi portal umożliwia wnoszenie wniosków o zmiany w już zarejestrowanych spółkach oraz zgłaszanie dokumentów finansowych.

Należy pamiętać, że wszelkie wnioski wnoszone w trybie elektronicznym, powinny być podpisywane na jeden z trzech sposobów:

1.       kwalifikowanym podpisem elektronicznym

2.       podpisem osobistym – zawartym w dowodzie osobistym posiadającym taką funkcjonalność

3.       podpisem zaufanym (ePUAP)

Natomiast wszelkie załączniki do wniosku składanego poprzez system teleinformatyczny, jeżeli:

1.       są sporządzone w postaci elektronicznej, podpisuje się na jeden z trzech sposobów:

a.       kwalifikowanym podpisem elektroniczny

b.       podpisem osobistym – zawartym w dowodzie osobistym posiadającym taką funkcjonalność

c.       podpisem zaufanym (ePUAP)

2.       są sporządzone w postaci papierowej, należy dołączyć:

a.       odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym

b.       elektroniczne kopie tych dokumentów – w terminie 3 dni od daty złożenia pisma poprzez system teleinformatyczny należy dosłać do sądu rejestrowego oryginał dokumentu albo jego odpis lub wyciąg poświadczony urzędowo.

Informatyzacja postępowania rejestrowego może wydawać się problematyczna ze względu na zawiłość procedur oraz konieczność odejścia od tradycyjnej – papierowej – formy obsługi spółki. Wydaje się jednak, że jest to krok w dobrą stronę, który finalnie przyczyni się do usprawnienia systemu, a także zwiększy jego przejrzystość zarówno od strony prowadzących przedsiębiorstwa, jak i ewentualnych kontrahentów.


następny artykuł