t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

REJESTRACJA SPÓŁKI TYLKO Z UPRAWNIENIAMI

DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA I OSOBY UPRAWNIONE

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zmianie uległ charakter świadczenia szeregu usług na rzecz spółek lub trustów. Od dnia 31 października 2021 roku m.in. rejestracja spółki przynależy do kategorii działalności regulowanej. Określonych ustawowo czynności dokonywać mogą jedynie osoby uprawnione.

Wraz z wejściem w życie zmian, celem świadczenia usług, niezbędnym stało się uzyskanie wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów. Wyłączeni spod tego obowiązku są radcowie prawni oraz adwokaci. O wpis ubiegać się może osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Konieczne jest spełnienie wymogu niekaralności, należy również posiadać odpowiednią wiedzę lub doświadczenie związane z działalnością na rzecz spółek lub trustów. Drugi z wymogów uważa się za spełniony, jeżeli ubiegający się o wpis ukończył szkolenie lub kurs obejmujący prawne lub praktyczne zagadnienia związane z działalnością na rzecz spółek lub trustów lub wykonywał, przez okres co najmniej roku, czynności związane z działalnością na rzecz spółek lub trustów, które były odpowiednio udokumentowane. Rejestr jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Do działalności na rzecz spółek lub trustów należy świadczenie następujących usług:

  • tworzenie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
  • pełnienie funkcji członka zarządu lub umożliwianie innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
  • zapewnienie siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego raz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
  • działanie lub umożliwianie innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej;
  • działanie lub umożliwianie innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

następny artykuł