t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO

DOTACJE Z FUNDUSZU EUROPEJSKIEGO

Do 16 grudnia 2022 roku małe i średnie przedsiębiorstwa mogą starać się o dotacje z funduszu europejskiego w wysokości do 1500 euro na pokrycie do 75% kosztów związanych z rejestracją znaków towarowych. W puli znajduje się 16 mln euro. Pieniądze są przyznawane według kolejności zgłoszeń. Inicjatywa Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, pod nazwą SME Fund, powstała z myślą o wspieraniu praw własności intelektualnej.

Projekt zakłada dotowanie przedsiębiorstw bonem 1 – związanym ze znakami towarowymi, o wartości do 1500 euro; lub bonem 2 – na pokrycie opłat patentowych, o wartości do 750 euro. Bony mogą pokryć koszty operacji opisanych wyżej, wykonanych jedynie po dacie otrzymania środków. Decyzja o przyznaniu bonu zapada do 15 dni roboczych, następnie należy złożyć wniosek o wykorzystanie otrzymanych środków w terminie do 4 miesięcy (możliwa prolongata do 6 miesięcy).

Twórcze przejawy działalności przedsiębiorstw są często fundamentalne z perspektywy funkcjonowania i rozwoju firmy. Innowacyjne produkty i pionierskie pomysły powinny być chronione przed bezprawnym kopiowaniem czy wykorzystaniem przez konkurencyjne podmioty. Jedną z gwarancji bezpieczeństwa są znaki towarowe.

Znak towarowy to instrument prawny pozwalający na rozróżnienie produktów lub usług dostępnych na rynku ze względu na przedsiębiorstwo je oferujące. Nie ma ograniczeń co do formy znaku towarowego, wszelkie wariacje możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych (słowo, dźwięk, symbol itp.) są dopuszczalne. Wyłącznie podmiot, który zarejestrował dany znak towarowy jest uprawniony do korzystania z niego w celach komercyjnych, tj. sygnowania nim produktów czy usług. Rejestracja znaku towarowego stanowi ochronę przed nieuczciwymi praktykami podszywania się pod firmy, bezprawnego korzystania z logotypów czy podrabiania produktów. Od momentu rejestracji przedsiębiorca zyskuje szeroki wachlarz możliwości, m.in.: roszczenie o zaprzestanie używania zarejestrowanego znaku oraz dochodzenie naprawienia wyrządzonych szkód w związku z bezprawnym wykorzystywaniem znaku.  

Istnieją dwie drogi rejestracji znaków towarowych, (i) krajowa – przykładowo rejestracja znaku towarowego na terytorium RP to koszt 450 zł (online 400 zł), otrzymujemy wówczas ochronę na rynku polskim; (ii) unijna – pożądana, jeżeli planujemy działalność na skalę europejską, wiąże się z koniecznością złożenia wniosku do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, za który opłata wynosi 1000 euro (online 850 euro). Unijny projekt stanowi okazję do istotnego ograniczenia kosztów związanych z procesem rejestracji.

następny artykuł