t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

RÓWNE ZAROBKI BEZ WZGLĘDU NA PŁEĆ

KONIECZNOŚĆ DOSTOSOWANIA USTAWODAWSTWA DO UNIJNYCH WYTYCZNYCH

Planowane zmiany Kodeksu Pracy mają wprowadzić zasadę równości płacy bez względu na płeć, rasę i orientację. W przypadku gdy kobieta, która wykonuje takie same zadania, na tym samym stanowisku jak jej kolega z pracy, będzie zarabiała mniej, może pozwać pracodawcę do sądu pracy. Pracodawcy, który nie dostosuje wynagrodzenia, będzie mogła grozić kara grzywny lub nawet kilka lat więzienia.

W ostatnim czasie Komisja Europejska przedstawiła propozycję „przejrzystości wynagrodzeń”. Ma ona na celu zagwarantowanie na terytorium całej Unii Europejskiej równego wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn wykonujących taką samą pracę. Nie ma jeszcze w tym zakresie wiążących przepisów, jednak już na dzisiejszym etapie możemy dojść do wniosku, że proponowana zmiana wejdzie za jakiś czas w życie, a państwa członkowskie będą miały obowiązek jej zastosowania.

Po przyjęciu projektu przez Parlament Europejski i Radę, państwa członkowskie UE będą miały 2 lata na wdrożenie dyrektywy zrównującej wynagrodzenia do prawa krajowego. Propozycja Komisji określa środki na rzecz przejrzystości wynagrodzeń, którymi są m.in. informowanie osób ubiegających się o pracę o wynagrodzeniu, prawo do informacji o poziomie wynagrodzenia pracowników wykonujących tożsamą pracę oraz zobowiązanie dużych pracodawców zatrudniających powyżej 250 osób do składania sprawozdań na temat zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć pracownika.

Planowana zmiana w polskim Kodeksie Pracy spowodowana jest koniecznością dostosowania ustawodawstwa krajowego do unijnych wytycznych, które prawdopodobnie już niedługo nałożą obowiązek podjęcia środków wyrównujących wynagrodzenia na państwa członkowskie. Nowe przepisy mają wyrównać płace kobiet i mężczyzn na tożsamych stanowiskach. Zgodnie z danymi GUS kobiety zarabiają około 19% mniej niż mężczyźni na takich samych stanowiskach. Na poziomie UE różnica ta wynosi 14%.

Oprócz potencjalnych zmian w Kodeksie Pracy, pojawił się także projekt ustawy ograniczającej lukę płacową przygotowany przez Kongres Kobiet, który przewiduje obowiązek składania rocznego sprawozdania o procentowej różnicy w wysokości wynagrodzeń przez pracodawcę, a w razie zaistnienia takiej różnicy przygotowania planu naprawczego.

następny artykuł