t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

SKIEROWANIE PRACOWNIKA NA ZALEGŁY URLOP WYPOCZYNKOWY W ŚWIETLE SPECUSTAWY COVID-19

UDZIELENIE PRACOWNIKOWI URLOPU BEZ JEGO ZGODY

Artykuł 15c Specustawy COVID-19 daje pracodawcy elastyczne możliwości skierowania pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy. Pracodawca może udzielić pracownikowi we wskazanym przez siebie terminie, bez zgody pracownika oraz z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych w wymiarze do 30 dni. Pracownik jest zobowiązany do wykorzystania tego urlopu w terminie wskazanym przez pracodawcę.

Zasadą jest udzielanie urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę w porozumieniu z pracownikiem. Jeden z wyjątków od tej zasady został wprowadzony w art. 15 gc Specustawy COVID-19. Pracodawca może skorzystać z tego uprawnienia w okresie występowania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz w sytuacji gdy u pracowników występuje urlop zaległy z poprzednich lat kalendarzowych.

W związku z wprowadzoną zmianą obecnie pracodawca ma możliwość zdecydowania o urlopie pracownika nawet bez uzyskania jego zgody. Przy udzielaniu zaległego urlopu wypoczynkowego pracodawca może w pierwszej kolejności podjąć próbę ustalenia terminu wykorzystania tego urlopu z pracownikiem. W sytuacji braku porozumienia pracodawca może podjąć jednostronną decyzję o wymiarze i terminie odbioru urlopu zaległego. Należy jednak pamiętać, że wymiar urlopu udzielonego w tym trybie, nie może przekroczyć wymiaru przysługującego pracownikowi urlopu zaległego oraz nie może przekraczać 30 dni. Ponadto, pracodawca udzielając zaległego urlopu na postawie przepisów Specustawy COVID-19, nie musi brać pod uwagę ustalonego planu urlopów.

Możliwość jednostronnego skierowania przez pracodawcę na zaległy urlop istniała już na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Jednak urlop ten miał zostać udzielony pracownikowi do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. W tym przypadku termin wskazany w Kodeksie pracy nie ma zastosowania.

następny artykuł