t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

SLIM VAT- ZMIANY DOTYCZĄCE FAKTUR KORYGUJĄCYCH – CZĘŚĆ II

ZMIANY DOTYCZĄCE KOREKT

Nowe zasady dotyczące faktur korygujących weszły w życie 1 stycznia 2021 r.
w ramach tzw. ustawy Slim VAT (Simple Local and Modern VAT). Założeniem ustawy jest ułatwienie rozliczeń podatkowych.

Nowe rozwiązania zostały wprowadzone do korekt ,,in plus” – czyli zwiększających podstawę opodatkowania, ale także do korekt „in minus” – zmniejszających podstawę opodatkowania, o czym pisaliśmy w pierwszej części artykułu dotyczącego Slim VAT. Zmiany potwierdziły stosowane już w obrocie reguły wykształcone na podstawie orzecznictwa sądowego.

Zgodnie z treścią art. 29a ust. 17 ustawy o VAT w przypadku gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Korekta wynikająca z przyczyn zaistniałych w dniu wystawienia faktury pierwotnej, musi zostać wykazana w rozliczeniu za miesiąc ujęcia faktury pierwotnej (np. gdy wystąpił błąd co do ceny lub stawki VAT). Natomiast, gdy korekta wynika
z przyczyn powstałych po dokonaniu sprzedaży, to powinna zostać wykazana
w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej.

Wyżej wymienione zmiany mają również zastosowanie do Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów oraz eksportu. Należy pamiętać, że w przypadku korekt występuje obowiązek sporządzenia oraz archiwizowania dodatkowej dokumentacji, która będzie potwierdzać warunki korekty oraz potwierdzenie tych warunków przez kontrahenta.

następny artykuł