t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

SLIM VAT- ZMIANY DOTYCZĄCE FAKTUR KORYGUJĄCYCH – CZĘŚĆ I

ZMIANY DOTYCZĄCE KOREKT

Nowe zasady dotyczące faktur korygujących weszły w życie 1 stycznia 2021 r. w ramach tzw. ustawy Slim VAT(Simple Local and Modern VAT). Założeniem ustawy miało być ułatwienie rozliczeń podatkowych.

Wystawiamy korektę ,,in minus’’ najczęściej w sytuacji: dokonywanego zwrotu, reklamacji lub udzielenia rabatu, już po wystawieniu faktury. Korekta jest również często stosowana w przypadkach stwierdzenia pomyłki na pierwotnej fakturze.

W przypadku wystawienia korekty ,,in minus” zmniejszona zostaje kwota netto oraz wartość podatku należnego.

Zgodnie ze zmienionym art. 29a ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, zmniejszenie podstawy opodatkowania wykazuje się w rozliczeniu, za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił korektę. Należy jednak spełnić jeden warunek – z posiadanej przez podatnika dokumentacji musi wynikać, iż uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą, warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług, określone w fakturze korygującej. Ponadto, w dokumentacji należy wskazać, że warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją.

W przypadku, gdy podatnik nie posiada wyżej wskazanej dokumentacji, w okresie rozliczeniowym, wraz z datą wystawienia korekty, to zmniejszenie podstawy opodatkowania może przeprowadzić dopiero za okres rozliczeniowy, w którym nabędzie dokumentację.

Ustawodawca uchylił zatem regulację, zgodnie z którą korekta „in minus” wymagała uzyskania potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę. W przepisach przejściowych ustawy pozostawiona została możliwość korzystania ze starych przepisów do końca 2021 r. Został jednak zastrzeżony warunek, żeby w takim wypadku, uzgodnić to pisemnie z kontrahentem, przed wystawieniem pierwszej korekty ,,in minus”.

Zmiany zostały wprowadzone także do korekt „in plus”. Ta tematyka kontynuowana będzie w kolejnym artykule.

następny artykuł