t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

TERMINY STWIERDZENIA NIEWAŻNOŚCI DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ ORAZ NA UŻYTKOWANIE

WPROWADZENIE TERMINÓW

Na mocy Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw Ustawodawca dokonał zmian w Prawie budowlanym poprzez dodanie art. 37b i art. 59h. Określono w nich terminy, po upływie których nie będzie możliwe stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Jak wynika z nowego art. 37b prawa budowlanego, nie będzie można stwierdzić nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynie 5 lat. Natomiast z art. 59h wynika, iż nie będzie można stwierdzić nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia,
w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna.

W przypadku niemożliwości stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie z uwagi na upływ wyżej wskazanych 5-letnich terminów, możliwe będzie stwierdzenie ich wydania
z naruszeniem prawa oraz wskazanie okoliczności, z powodu których nie stwierdzono nieważności. Inwestor, po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę, nie będzie musiał liczyć się z ryzykiem, iż nawet po wielu latach decyzja o pozwoleniu na budowę będzie mogła zostać wzruszona.

Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie po wielu latach od zakończenia inwestycji wiąże się z długotrwałą
i zawiłą procedurą naprawczą. Czasami jej skutkami obarczona jest osoba, która nabyła nieruchomość od inwestora. Z tego względu, rozwiązanie to jest również korzystne dla właścicieli i użytkowników budynków, którzy nie byli ich inwestorami.

następny artykuł