t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

TRANSGRANICZNE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK

UCZESTNICTWO PRACOWNIKÓW W SPÓŁCE POWSTAŁEJ W WYNIKU TRANSGRANICZNEGO PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zgłosiło nowy projekt ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek. Jest ona odpowiedzią na Dyrektywę Parlamentu Unii Europejskiej i Rady 2019/2121 zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek.

Projekt nowej ustawy proponuje kompleksowe ujęcie przepisów regulujących kwestie uczestnictwa pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, łączenia i podziału spółek. Nadanie takiej regulacji rangi ustawowej ułatwi jej stosowanie, spowoduje także utratę mocy obowiązującej ustawy z 25 kwietnia 2008 r.  o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek (Dz. U. z 2019 r. poz. 2384). Jednakże nowa ustawa w dużej mierze powiela dotychczas obowiązujące rozwiązania w tym zakresie. Rozszerzeniu ulegną głównie regulacje dotyczące podziałów spółek kapitałowych. Uprawnienia pracowników do uczestnictwa w spółce w wyniku transgranicznego przekształcenia maja mieć formę: prawa do wyboru określonej liczby członków rady nadzorczej, prawa do rekomendowana jej członków oraz prawa sprzeciwu wobec niektórych kandydatur.

Ponadto powołany zostanie specjalny zespół negocjacyjny, odpowiadający za zawarcie z właściwymi organami spółki porozumienia w sprawie uczestnictwa w niej pracowników spółki przekształconej, bądź powstałej w wyniku transgranicznego połączenia spółek bądź w razie podziału spółki, zawarcie porozumienia w sprawie pracowników w spółce przyjmującej. Będzie on reprezentował pracowników zatrudnionych w spółce. Ustawa reguluje szczegółowo procedurę powoływania takiego zespołu, określa terminy jego pracy, podział miejsc oraz zasady wyboru członków zespołu przez pracowników.

Nowe przepisy będą analogiczne do sytuacji spółek w Polsce, które znamy z łączenia spółek, czyli ustawy o związkach zawodowych i art. 23(1) Kodeksu pracy.

następny artykuł