t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

UŁATWIENIE W KONTAKTACH OBYWATEL-ORGANY PUBLICZNE

DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE

Dnia 22 grudnia 2020 roku ogłoszona została ustawa z dnia 18 listopada 2020 roku|
o doręczeniach elektronicznych, której część przepisów wejdzie w życie już z dniem 1 lipca 2021 roku. Co w praktyce oznaczać będą tzw. e-doręczenia?

.

W świetle przepisów ustawy z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2320, dalej: „Ustawa”), w przypadku, gdy obywatel złoży deklarację, zgodnie z którą wyrazi chęć otrzymywania korespondencji od podmiotów publicznych w drodze elektronicznej, kontakt z organami będzie odbywać się właśnie w ten sposób. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację doręczeń elektronicznych, w tym za zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa, zgodnych z wymogami wynikającymi z przepisów unijnych, będzie Poczta Polska.

Usługa doręczenia elektronicznego ma być bezpłatna i dobrowolna. Oznacza to, że kontakty z organami publicznymi – wedle wyboru obywatela – będą mogły odbywać się w sposób tradycyjny – w formie listu poleconego, jak to miało miejsce do tej pory, albo w znacznie wygodniejszy sposób – w formie elektronicznej. E-doręczenia będą posiadać taką samą moc prawną jak doręczenie we wspomnianej formie listownej lub doręczenie osobiste.

Doręczenia elektroniczne mają być dokonywane przez m.in. organy podatkowe.
W późniejszym czasie, tj. od dnia 1 października 2028 roku, przepisy Ustawy mają być stosowane również przez sądy.

Zaznaczyć trzeba, że wejście w życie Ustawy nastąpi w dniu 1 lipca 2021 roku, a więc już za niespełna 5 miesięcy, jednak pierwsze doręczenia elektroniczne, zgodnie z art. 155 ust. 1 Ustawy, przewidziane zostały na dzień 1 października 2021 roku.

następny artykuł