t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

UMOWA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

TREŚĆ I FORMA UMOWY

Wejście w życie przepisów, dotyczących prostej spółki akcyjnej, zostało przesunięte z 1 marca 2021 r. na 1 lipca 2021 r. Nowy model spółki ma charakteryzować się nowatorskimi i elastycznymi rozwiązaniami dla przedsiębiorców, dlatego warto pochylić się nad problematyką umowy prostej spółki akcyjnej.

W celu utworzenia prostej spółki akcyjnej potrzebne jest zawarcie umowy spółki, która powinna posiadać postanowienia dotyczące m.in. firmy i siedziby spółki, przedmiotu jej działalności, organów spółki czy liczby, serii oraz numerów akcji.

Jeżeli akcjonariusze chcą wnieść wkłady niepieniężne, muszą określić w umowie przedmiot tych wkładów, serie i numery akcji, które zostaną objęte za wkłady niepieniężne. Do tego, należy oznaczyć akcjonariuszy, obejmujących te akcje. Jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego ma być świadczenie pracy lub usług, umowa powinna zawierać ich rodzaj i czas świadczenia.

Umowę prostej spółki akcyjnej można zawrzeć w systemie S24 lub w formie aktu notarialnego. Jednak oba  te sposoby mają dwie strony medalu.

Wykorzystanie systemu S24 jest z pewnością szybsze i tańsze. Jednak korzystając z tego sposobu, można użyć wyłącznie wzorca umowy dostępnego w systemie S24, co wiąże się z brakiem możliwości jego modyfikacji. Dodatkowo, należy pamiętać,
że w takim przypadku pokrycie akcji pierwszej emisji może nastąpić wyłącznie poprzez wniesienie wkładów pieniężnych.

Jeżeli umowa zostanie zawarta u notariusza, istnieje możliwość wniesienia wkładów niepieniężnych do spółki. Ponadto, wykorzystując do zawarcia umowy spółki formę aktu notarialnego, istnieje możliwość dopasowania postanowień umownych do niestandardowych rozwiązań, które mogą zostać zastosowane w spółce i wprowadzone do jej umowy. Takie działanie byłoby niemożliwe do zrealizowania przy wykorzystaniu wzorca umowy dostępnego w systemie S24.

następny artykuł