t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

USTAWA O FUNDACJI RODZINNEJ

NOWA INSTYTUCJA PRAWNA

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej przewiduje wprowadzenie do porządku prawnego nowej instytucji – tzw. fundacji rodzinnej, która ma być odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców, m.in. poprzez umożliwienie wielopokoleniowej sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych. Przepisy ustawy mają wejść w życie na początku 2022 roku.

Fundacja rodzinna będzie mogła zostać utworzona na podstawie aktu założycielskiego lub testamentu – przy zachowaniu formy aktu notarialnego.

Fundatorem zostanie tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Fundację będzie mogło założyć wspólnie kilka osób, z wyjątkiem utworzenia fundacji rodzinnej na podstawie testamentu. Podstawowym obowiązkiem fundatora będzie wniesienie do funduszu majątku o wartości co najmniej 100 000 złotych.

Beneficjentem fundacji stanie się osoba fizyczna oraz organizacja pożytku publicznego, wskazane przez fundatora. Podmioty te będą finansowane z majątku fundacji.

Fundacja rodzinna, ze względu na osobowość prawną przyznaną jej na podstawie projektowanych przepisów, stanie się formalnie właścicielem majątku, który fundator zdecyduje się jej przekazać.

W ramach fundacji rodzinnej funkcjonować będą organy w postaci zarządu, fakultatywnej rady protektorów oraz zgromadzenia beneficjentów. Istotą fundacji rodzinnej jest zatem wprowadzenie do porządku prawnego podmiotu zabezpieczającego beneficjentów oraz odpowiedzialnego za zarządzanie majątkiem rodzinnym. Zastosowanie rozwiązania proponowanego w projekcie ustawy pozwoli uniknąć sytuacji, w których majątek danego przedsiębiorcy po jego śmierci pozostanie bez sukcesora albo dziedziczące po nim osoby nie będą mogły porozumieć się w zakresie zarządu pozostawionym majątkiem.

następny artykuł