t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

UZSTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO ORAZ O DFG

WADY LOKALU

Istotne wady mieszkania, potwierdzone przez rzeczoznawcę budowlanego, uprawniać mają klientów do możliwości zrezygnowania z zakupu mieszkania. Takie uprawnienie daje  ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim FunduszuGwarancyjnym z dnia 20 maja 2021 r.

Obowiązujące dotychczas zasady reklamacji istniejących wad mieszkań, zdają się być iluzoryczne. Niektórzy deweloperzy są nieugięci, ich klienci latami nie mogą doprosić się usunięcia wad w mieszkaniu. Nowe przepisy mają to zmienić.

W przypadku wad nieistotnych, klient może żądać od dewelopera ich usunięcia, a gdy deweloper nie uczyni tego, klient może to zrobić na jego koszt. Musi zaistnieć jedna przesłanka: deweloper wcześniej nie usunął wad w dwóch kolejno wyznaczanych terminach. Natomiast w przypadku wad istotnych klientowi będzie przysługiwało, zamiast zastępczego usunięcia wad, odstąpienie od umowy.

Zgodnie z ustawą, z odbioru mieszkania, sporządza się protokół, do którego nabywca może zgłosić wady lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. W protokole odnotowuje się również odmowę dokonania odbioru przez nabywcę w przypadku stwierdzenia wady istotnej, uznanie wady istotnej przez dewelopera albo odmowę uznania tej wady.

Deweloper jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, przekazać nabywcy na papierze lub innym trwałym nośniku:

 – informację o uznaniu wad albo

 – oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o przyczynach tej odmowy.

Jeżeli jednak deweloper nie przekaże nabywcy na papierze lub innym nośniku odmowy uważa się że, deweloper uznał wady. Na usuniecie ich deweloper ma 30 dni od podpisania protokołu.

następny artykuł