t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW DOTKNIĘTYCH OGRANICZENIAMI ZWIĄZANYMI Z COVID-19

ŚRODKI POMOCOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W piątek 26 stycznia ogłoszono Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych w skutek pandemii COVID-19. Przewiduje ono wsparcie dla przedsiębiorców w czterech formach: świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, świadczenia postojowego, dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych w skutek pandemii COVID-19 (dalej: Rozporządzenie), pierwszym środkiem wsparcia jest wypłata świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy. Środki dostępne są z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, kiedy przychód z prowadzonej działalności był niższy w  następstwie wystąpienia COVID-19, co najmniej o 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

Dofinansowanie będzie udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i  będzie przysługiwało na trzy miesiące.

Kolejnym środkiem jest wypłata postojowego lub ponownego świadczenia postojowego w przypadku, gdy firma na miesiąc przed złożeniem wniosku miała spadek przychodów co najmniej o 40 %.

Następnie przewiduję się dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych firm oraz zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, jeżeli firma była zgłoszona jako płatnik składek przed 1  listopada 2020 r.

 Okresami porównawczymi w każdym środku pomocowym mogą być:

– jeden z trzech (w przypadku świadczenia na rzecz ochronę miejsc pracy), dwóch lub jednego miesiąca (dotacje na pokrycie bieżących kosztów) poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub

– analogiczny miesiąc roku poprzedniego lub

– wrzesień 2020.

Nowością wprowadzoną w Rozporządzeniu, w porównaniu do poprzednich środków pomocowych, jest możliwość porównania spadku przychodów firmy do września 2020 r., czyli do ostatniego miesiąca, w którym nie wprowadzono znaczących ograniczeń w  prowadzeniu działalności gospodarczej z uwagi na epidemię.

Pomoc została przyznana tylko przedsiębiorcom, których przeważająca działalność została określona jako jeden z wymienionych w Rozporządzeniu kod PKD. Zachęcamy do zapoznana się z Rozporządzeniem w celu ustalenia szczegółowych zasad przyznania pomocy.

następny artykuł