t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

WYŻSZA PŁACA MINIMALNA

ZMIANY MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA

W dniu 1 stycznia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku. Zmieniona została kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Na podstawie art. 79 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług ulegnie zmianie.

Minimalne wynagrodzenie jest przedmiotem corocznych negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Jeśli Rada Dialogu Społecznego nie podejmie decyzji
w odpowiednim terminie, o kwotach minimalnej stawki godzinowej decyduje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Stosownie do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2 800 zł, czyli o 200 zł więcej niż w roku 2020. Mamy do czynienia ze wzrostem o 7,7% w stosunku do poprzedniego roku. Przyjęta propozycja spowodują zwiększenie wydatków budżetu państwa o około 385,8 mln złotych.

Minimalną stawkę godzinową ustalono na kwotę 18,30 zł, czyli o 1,30 zł wyższą niż w roku 2020, co z kolei zwiększy wydatki budżetu państwa o około 2,5 mln złotych.

następny artykuł