t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

WZROST GRZYWIEN DLA PRACODAWCÓW

SUROWSZE KARY ZA UTRUDNIANIE EGZEKUCJI ROSZCZEŃ ALIMENTACYJNYCH

Nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadziła wyższe kary dla pracodawców, którzy zatrudniają dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów grzywny, które mogą zostać wymierzone pracodawcom za wykroczenia związane z utrudnianiem egzekucji roszczeń alimentacyjnych zostały podniesione z 30 tys. zł do 45 tys. zł.

W dniu 1 grudnia 2020 r. weszły w życie przepisy zaostrzające sankcje wobec pracodawców, którzy utrudniają egzekucję alimentów wobec swoich pracowników. Czyny objęte zaostrzeniem kar wymienione zostały w art. 281 § 1 pkt 2 oraz w art. 282 § 3 Kodeksu Pracy. Polegają one na niepotwierdzeniu na piśmie zawartej
z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy oraz na wypłacaniu wynagrodzenia wyższego niż określone w treści umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.

Wspomniane powyżej czyny stanowią wykroczenie przeciwko prawom pracownika i były dotychczas karane grzywną w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł, tak samo jak pozostałe wykroczenia pracodawcy. Obecnie kwoty możliwe do wymierzenia grzywny w odniesieniu do tych dwóch czynów wzrosły do kwot od 1 500 zł do 45 000 zł. To stanowi wyłom w dotychczasowej praktyce, ponieważ ciężar rodzajowy wykroczeń przeciwko prawom pracownika był równy dla wszystkich czynów wymienionych w Kodeksie pracy.

Wprowadzone rozwiązanie może w sposób znaczny utrudnić dotychczasowe praktyki związane z lokowaniem egzekucji alimentów. Zaniżanie faktycznie uzyskiwanych dochodów, czy też ukrywanie bycia zatrudnionym było częstą praktyką dłużników alimentacyjnych. Wzrost kar za tzw. zatrudnienie „na czarno” i za wypłacanie wyższego niż należne wynagrodzenia może zniechęcić pracodawców do współpracy z zatrudnianymi przez nich dłużnikami alimentacyjnymi.

następny artykuł