t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

ZAKAZ ZBYWANIA LUB OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI

ROZSTRZYGNIĘTA KOLEJNA WĄTPLIWOŚĆ

Sąd Najwyższy w dniu 16 czerwca 2021 r. rozstrzygnął kolejną wątpliwość interpretacyjną, wydając uchwałę „siódemkową” w sprawie III CZP 60/19, w której stwierdził, że osoba, na rzecz której ustanowiono zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej na podstawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia pauliańskiego (art. 527 § 1 Kodeksu Cywilnego), jest uczestnikiem postępowania egzekucyjnego toczącego się co do tej nieruchomości z wniosku wierzycieli osoby trzeciej (pozwanego), a ponadto jest uprawniona do zaskarżenia postanowienia o przybiciu, które narusza jej prawa (art. 997 Kodeksu Postępowania Cywilnego).


W uzasadnieniu postanowienia o przekazaniu sprawy powiększonemu składowi SN wskazano, że ujawnienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości zabezpiecza wierzyciela pauliańskiego przed ewentualnością pozwania kolejnego nabywcy nieruchomości, ale nie stoi na przeszkodzie wszczęciu egzekucji z nieruchomości na żądanie wierzycieli osoby trzeciej. W związku z tym zasadne jest pytanie o możliwość uczestniczenia w postępowaniu egzekucyjnym takiego zabezpieczonego wierzyciela pauliańskiego oraz o zakres jego uprawnień.

Sąd Okręgowy rozpatrujący sprawę powziął wątpliwości, czy uczestnikiem postępowania egzekucyjnego z nieruchomości powinien być uprawniony, na którego rzecz w celu zabezpieczenia powództwa o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, wytoczonego przeciwko właścicielowi zajętej nieruchomości, ustanowiono ujawniony w księdze wieczystej zakaz zbywania i obciążania nieruchomości oraz czy przysługuje mu legitymacja do zaskarżenia postanowienia o udzieleniu przybicia. Wątpliwości te przedstawił Sądowi Najwyższemu.


następny artykuł