t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

ZAMYKANIE PRZEZ SANEPID FIRM DZIAŁAJĄCYCH WBREW ZAKAZOM

JAK BRONIĆ SIĘ PRZED DECYZJĄ SANEPIDU?

Państwowa Inspekcja Sanitarna stosuje w ostatnim czasie nowy sposób na natychmiastowe zamknięcie lokali, które prowadzą działalność wbrew przepisom o obostrzeniach lub wykorzystują luki w nich zawarte. Sanepid nie nakłada już kar finansowych za łamanie zakazów zawartych w rozporządzeniu. Zamiast tego zamyka firmy za stworzenie bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.

Kary finansowe, które były do tej pory stosowane coraz częściej są kwestionowane przez sądy administracyjne. Argumentacja sądów wskazuje, że rozporządzeniem nie można zakazać prowadzenia działalności, gdyż nie ma ono oparcia w ustawie.

Decyzje o zamknięciu firm, ze względu na stwarzanie przez nich zagrożenia można również podważyć przed sądem. Sanepid musi udowodnić, że w lokalu była chora osoba lub że np. osoba chora przygotowywała jedzenie, co jest ciężkie do udowodnienia. Po wygranej w postępowaniu administracyjnym otwiera się droga do odszkodowania przed sądem cywilnym.

Podstawą wyżej wspomnianych decyzji jest art. 27 ust. 2 i 3 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który stanowi, że w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, które spowodowały bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części albo zamknięcie obiektu użyteczności publicznej. Taka decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Odwołanie od decyzji Sanepidu należy wnieść w terminie 14 dni do inspektora wojewódzkiego. Od ostatecznej i prawomocnej decyzji organu administracji przysługuje następnie skarga do sądu administracyjnego. Decyzję można zakwestionować poprzez udowodnienie, że zamknięcie nie było oparte na konkretnych przesłankach. Sanepid musi przedstawić niezbite dowody o zagrożeniach, jakie spowodowało prowadzenie działalności, czyli stwierdzić uchybienia zagrażające życiu i zdrowiu.

Istotne jest uzasadnienie, że sama w sobie działalność zagrażała życiu lub zdrowiu nawet przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności.

Po stwierdzeniu przez sąd administracyjny niezgodności decyzji Sanepidu z prawem, można domagać się naprawienia szkody będącej następstwem tej decyzji od Skarbu Państwa na podstawie art. 417 kc. Szkoda obejmuje zarówno stratę rzeczywistą – poniesione koszty oraz utracone korzyści, czyli zysk, którego firma nie uzyskała.

następny artykuł